Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)

3 av 25 paragrafer (12 %) har ändrats i lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1998:767). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385) upphävdes 2006-01-01 genom SFS 2005:552


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-26


15 §

  Bestämmelserna i 8 kap. 1 §, 10 kap. 3 § första, andra och fjärde styckena samt 10 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas från och med första ordinarie bolagsstämma som hålles efter lagens ikraftträdande. Intill dess tillämpas i stället motsvarande äldre bestämmelser.

Beslut enligt 10 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före den 1 januari 1977.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse om föranmälan för deltagande i bolagsstämma, får sådan betämmelse tillämpas intill dess beslut om bestämmelsens upphörande eller ändring till överensstämmelse med 9 kap. 1 § tredje stycket aktiebolagslagen har blivit registrerat. Vad som sagts nu gäller dock endast om bolagsstämman hålls före utgången av år 1977. Lag (1976:993)

21 §

  Innehåller bolagsordningen förbehåll som avsågs i 52 § första stycket lagen (1910:88 s.1) om aktiebolag gäller förbehållet även om det avviker från 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385). Om tillämpningen av föreskrift i bolagsordningen rörande lösens belopp skulle bereda någon otillbörlig fördel, kan jämkning dock ske. Lag (1992:1239)

22 §

  Föreskrives i bolagsordningen att ändring av denna skall ske enligt den lag som gällde vid föreskriftens tillkomst, kan föreskriften ändras genom beslut av bolagsstämma med den majoritet som anges i 9 kap. 30 § aktiebolagslagen (1975:1385).
Lag (1998:767)