Förordning (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

21 av 42 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1047). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1119


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 a §

  Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857) och 1 § förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el samt enligt 7 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) och 21 § naturgasförordningen (2006:1043).
Förordning (2006:1047)

2 §

  Svenska kraftnät skall också
   1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,
   2. främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna,
   3. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten,
   4. svara för den operativa beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden,
   5. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
   6. främja dammsäkerheten i landet,
   7. främja tele- och datakommunikation genom att installera och använda teleledningar, främst på stamnätet, samt genom att upplåta nätkapacitet i dessa,
   8. svara för uppgifter som följer av att verket är kontoförande myndighet enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,
   9. handlägga frågor om ursprungsgarantier enligt lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el, och
   10. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el.
Förordning (2006:332)

2 a §

  Föreskrifter om Svenska kraftnäts medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

I krig eller när regeringen annars bestämmer är det Svenska kraftnäts uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose samhällets behov av elkraft genom att planera, leda och samordna elförsörjningens resurser.

När förbrukningsreglering av el införts har Svenska kraftnät till uppgift att, i den utsträckning regeringen föreskriver, svara för långsiktig planering och inriktning av elproduktionen. Förordning (2006:969)

2 b §

  Svenska kraftnät skall i fråga om dammsäkerhet
   1. följa och medverka i utvecklingen i landet,
   2. verka för att möjligheterna att minska skador till följd av höga flöden utvecklas och tas till vara,
   3. regelbundet rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder,
   4. uppmärksamma behovet av forskning,
   5. svara för tillsynsvägledning enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, och
   6. vid behov samråda med berörda myndigheter och organisationer. Förordning (2006:73)

5 §

  Svenska kraftnät leds av en styrelse. Den består av högst sju personer. I styrelsen ingår dessutom Svenska kraftnäts generaldirektör och personalföreträdarna vid verket. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Förordning (2006:73)

5 a §

  Vid Svenska kraftnät skall finnas ett råd som har insyn i verksamheten med elberedskap (insynsråd). Rådet har till uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap. Rådet skall ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder.

Rådet skall bestå av högst tolv ledamöter. Regeringen skall utse ledamöterna och ordföranden i rådet. Förordning (1999:172)

5 b §

  Vid Svenska kraftnät skall det finnas ett råd som skall biträda det i arbetet med dammsäkerhetsfrågor (Dammsäkerhetsrådet).

Svenska kraftnät skall bestämma antalet ledamöter samt utse ledamöterna och ordföranden i rådet. Förordning (1999:172)

6 §

  Under styrelsen skall Svenska kraftnäts verksamhet ledas av en generaldirektör.

Generaldirektören skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i generaldirektörens ställe när denne inte är i tjänst och i övrigt i den utsträckning som generaldirektören bestämmer.
Förordning (1999:172)

7 §

  Vid Svenska kraftnät finns en enhet för elberedskap och en personalansvarsnämnd. Förordning (1996:1493)

11 §

  Styrelsen skall senast den 1 mars varje år lämna regeringen
   1. förslag till verksamhetsplan för Svenska kraftnät, och
   2. årsredovisning med resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för Svenska kraftnät och koncernen. Förordning (2006:73)

13 §

  Det ingår i generaldirektörens uppgifter
   1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
   2. att inom enheten Elberedskap själv avgöra ärenden om föreskrifter, ålägganden och övriga ärenden som rör delfunktionen Elförsörjning,
   3. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden,
   4. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med Svenska kraftnät underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.
Förordning (1996:1493)

18 §

  Generaldirektören skall genom intern kontroll vaka över att verksamheten i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

Viktigare resultat av kontrollen skall redovisas för styrelsen.
Förordning (1995:1180)

19 §

  Styrelsen skall se till att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av affärsverkskoncernen.
Förordning (2003:291)

20 §

  Innan Svenska kraftnät beslutar en föreskrift eller ett allmänt råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725), skall det
   1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,
   2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning,
   3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs samt Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,
   4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om den leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som berörs.

Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift eller ett allmänt råd inte beslutas, får vad som sägs i första stycket 2-4 anstå till efter beslutet. Affärsverket svenska kraftnät skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas också när det utövar tillsyn. Förordning (1999:172)

20 a §

  Bestämmelserna i 20 § 2-4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom verket eller föreskrifter om avgifter för vilka det finns samrådsskyldighet enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Bestämmelsen i 20 § 4 gäller heller inte föreskrifter som beslutas av verket för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser och som inte går utöver vad som följer av förpliktelserna.

Bestämmelserna i 20 § skall inte tillämpas på föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) eller på allmänna råd till förordningen. Förordning (1999:172)

22 §

  Svenska kraftnät skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om de behövs och är lämpligt utformade.

Att Svenska kraftnät skall ha en förteckning över sina föreskrifter m.m. och hur förteckningen skall utformas framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1994:1305)

25 §

  Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:
   1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
   2. disciplinansvar,
   3. åtalsanmälan,
   4. avstängning.

Nämnden består -- förutom av personalföreträdarna -- av generaldirektören som är ordförande, samt tre andra ledamöter som styrelsen utser. En av ledamöterna skall vara jurist.
Förordning (1994:997)

30 a §

  Svenska kraftnät får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter. Förordning (1998:1420)

32 §

  Generaldirektören skall anställas genom beslut av regeringen.

Andra anställningar skall beslutas av Svenska kraftnät.
Förordning (1999:172)

33 §

  Vid anställningar behöver inte 6 § anställningsförordningen (1994:373) tillämpas.

När Svenska kraftnät avser att söka personal från företag inom affärsverkskoncernen tillämpas inte förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar. Förordning (1994:997)

34 §

  har upphävts genom förordning (1994:997)