Lag (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten

8 av 24 paragrafer (33 %) har ändrats i lag (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:401). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten upphävdes 1996-12-01 genom SFS 1996:844


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


5 §

  har upphävts genom lag (1994:401)

6 §

  Var och en som äger eller annars förfogar över ett kabelnät, där det bedrivs sändningar av annat slag än vidaresändning från sändare på jordytan, är skyldig att
   1. se till att de boende i fastigheter som är anslutna till hans kabelnät på ett tillfredsställande sätt och utan kostnad för själva mottagningen kan ta emot sådana sändningar som sänds med stöd av 5 § radiolagen (1966:755) och som är avsedda att tas emot i området, och
   2. kostnadsfritt tillhandahålla en kanal i sitt kabelnät i varje kommun, där han har ett sådant nät, för egensändningar av televisionsprogram från ett eller flera av Radio- och TV-verket utsedda företag (lokala kabelsändarföretag).

Om det finns särskilda skäl, får Radio- och TV-verket medge undantag från skyldigheterna enligt första stycket. Lag (1994:401)

7 §

  Ett lokalt kabelsändarföretag skall vara en sådan svensk juridisk person som har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och som kan antas låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet.

Ett lokalt kabelsändarföretag skall i sin sändningsverksamhet sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.

Radio- och TV-verkets förordnande av lokala kabelsändarföretag enligt 6 § första stycket 2 skall avse högst tre år. Lag (1994:401)

18 §

  Domstolen skall översända en kopia av en dom som innehåller ett sändningsförbud enligt 16 § eller en förlängning enligt 17 § till Radio- och TV-verket. Domen skall översändas så snart den vunnit laga kraft, eller, när domen skall gälla även om den överklagas, samma dag som den meddelas. Lag (1994:401)

21 §

  Granskningsnämnden för radio och TV får förelägga den som bryter mot 3 §, 8--14 §§ eller mot 15 § andra stycket, att följa bestämmelserna. Föreläggandet får förenas med vite. Ett sådant föreläggande gäller omedelbart även om det överklagas.

Om ett vite genom dom som vunnit laga kraft, har dömts ut mot ett lokalt kabelsändarföretag för brott mot 9 § andra stycket och företaget därefter, enligt ett lagakraftvunnet beslut av Granskningsnämnden för radio och TV, åter brutit mot bestämmelsen, får Radio- och TV-verket återkalla förordnandet för företaget som lokalt kabelsändarföretag. När ett förordnande återkallas får verket bestämma en tid om högst ett år inom vilket företaget inte kan ges ett nytt förordnande. Lag (1994:401)

22 §

  Radio- och TV-verket får förelägga den som bryter mot 6 § första stycket att följa bestämmelsen. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (1994:401)

23 §

  Den som enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden är skyldig att ombesörja och bevara inspelning av en egensändning skall på uppmaning av Granskningsnämnden för radio och TV eller Radio- och TV-verket lämna nämnden respektive verket sådan inspelning. Om han inte rättar sig efter en sådan uppmaning, får myndigheten förelägga vite. Lag (1994:401)

24 §

  Beslut som Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- och TV-verket meddelat enligt denna lag och som förenats med vite, utom beslut som avses i 23 §, får överklagas hos kammarrätten. Detsamma gäller beslut av Radio- och TV-verket enligt 6 § andra stycket och 21 § andra stycket samt beslut om förordnande av lokala kabelsändarföretag enligt 6 § första stycket 2.
Andra beslut av Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- och TV-verket enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1994:401)