Förordning (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

19 av 22 paragrafer (86 %) har ändrats i förordning (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter sedan utfärdandet (t.om. SFS 1997:217). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter upphävdes 1998-07-01 genom SFS 1998:179


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  I denna förordning meddelas föreskrifter enligt lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter.

Bestämmelser om sådana åtgärder finns också i rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 av den 28 november 1983 om fastställande av ett enhetligt förfarande för utfärdande och användning av de handlingar som krävs för genomförandet i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter .

Konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (konventionen) har den lydelse som framgår av bilaga A till rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.
Förordning (1997:217)

2 §

  Vad som sägs i konventionen och i de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket om administrativ myndighet avser för Sveriges del Statens jordbruksverk och vad som där sägs om vetenskaplig myndighet avser för Sveriges del Statens naturvårdsverk.

Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Förordning (1997:217)

3 §

  Jordbruksverket skall till Europeiska gemenskapernas kommission och i förekommande fall även till det sekretariat som upprättats i enlighet med konventionen lämna de upplysningar som avses i artikel 6.1, artikel 12.3, artikel 13.3, artikel 14.1 och 2 och artikel 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97. Förordning (1997:217)

5 §

  har upphävts genom förordning (1997:217)

6 §

  har upphävts genom förordning (1997:217)

7 §

  har upphävts genom förordning (1996:370)

8 §

  Reexportintyg för levande djur som omfattas av bestämmelserna i de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket får utfärdas endast för sådan reexport som krävs för att tillgodose vetenskapliga ändamål eller om det annars finns särskilda skäl.

Innan Jordbruksverket utfärdar reexportintyg enligt första stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket.
Förordning (1997:217)

9 §

  har upphävts genom förordning (1997:217)

10 §

  Import, export eller reexport av sådana exemplar av djur eller växter som omfattas av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97 får ske endast över tullplatser som Jordbruksverket bestämmer efter samråd med Generaltullstyrelsen. Förordning (1997:217)

11 a §

  Skinn av ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus) eller klappmyts (Cystophora cristata) får inte importeras yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte vare sig som oberedda pälsskinn eller som garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, inbegripet sådana pälsskinn som är sammansatta i flak, kors eller liknande former. Det som sägs om skinn gäller också produkter av sådana skinn.

Första stycket gäller dock inte, om importören kan visa att produkten kommer från sälar som fångats eller dödats av inuiter vid traditionell säljakt. Förordning (1995:293)

12 §

  I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får införas på grund av denna förordning gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 § 4 den lagen får ske endast till exportlandet. Detta gäller även i fråga om hantering av oförtullade varor som inte får införas på grund av bestämmelser i de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket.

Jordbruksverket får, om det behövs för att skydda vilt levande djur- och växtarter, meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av rätten att hantera sådana oförtullade varor som avses i första stycket. Förordning (1997:217)

13 §

  Innan Jordbruksverket, i enlighet med artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97, medger undantag från förbudet i samma förordning mot vissa kommersiella aktiviteter med exemplar av vilda djur och växter, skall verket samråda med Naturvårdsverket. Förordning (1997:217)

14 §

  Importörer eller exportörer skall betala en avgift för följande åtgärder med anledning av denna förordning eller de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket:
   1. handläggning av frågor om tillstånd och intyg,
   2. omhändertagande av gods,
   3. kontroll, inspektion och andra därmed jämförliga åtgärder.

Betalningsansvariga för åtgärder som berör gods i transportmedel är även transportmedlets ägare och, i förekommande fall, transportmedlets befälhavare.
Förordning (1997:217)

15 §

  Den som ansöker om undantag enligt artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97 skall betala en avgift för handläggningen av frågan om undantag. Detsamma gäller den som ansöker om godkännade av en sådan transport av ett levande djur eller en levande växt som enligt artikel 9 i samma förordning är förbjuden utan sådant godkännande.
Förordning (1997:217)

17 §

  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning och de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket meddelas av Jordbruksverket.

Innan verket meddelar en föreskrift som berör en annan myndighets verksamhetsområde, skall verket samråda med den myndigheten. Förordning (1997:217)

18 §

  Naturvårdsverket och länsstyrelserna skall utöva tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter avseende transport, handel, förvaring, preparering och förevisning som meddelats med stöd av lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter och av villkor som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Detta gäller även beträffande efterlevnaden av motsvarande bestämmelser i de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket.

Naturvårdsverket har den centrala tillsynen, samordnar tillsynsverksamheten och lämnar vid behov bistånd i denna verksamhet. Förordning (1997:217)

19 §

  Djur och växter samt delar av djur och växter får efter samråd med mottagaren och efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet för forskning eller undervisning eller till någon annan mottagare att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för en vilt levande djur- eller växtart. Detta om djuret, växten eller del av ett djur eller en växt förverkats enligt lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter eller som i samband med införsel eller export i strid mot denna förordning eller de av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket förverkats enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Domstol som beslutat om sådant förverkande skall skicka en kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket.
Förordning (1997:217)

20 §

  Jordbruksverket skall besluta i frågor som rör sådan registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges i artikel VII 6 i konventionen. Jordbruksverket skall också föra det register som avses i artikel VIII 6 i konventionen.
Förordning (1997:217)

21 §

  Om inte annat framgår av de Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket skall Jordbruksverket vid tvist mellan Sverige och en annan stat som är bunden av konventionen om tolkningen eller tillämpningen av konventionen samråda med den administrativa myndighet som enligt konventionen har utsetts i den andra staten.
Förordning (1997:217)

Whoops, looks like something went wrong.