Förordning (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder sedan utfärdandet (t.om. SFS 1996:1373). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:1172


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 a §

  I fråga om åtgärderna enligt 2 § 1--3 lämnas såvitt gäller hyres- och bostadsrättshus bidrag endast om den sammanlagda kostnaden för åtgärderna understiger 50 000 kronor. Förordning (1995:804)

10 §

  Ärenden om lämnande av bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där det hus, som åtgärderna avser, är beläget.

Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 mars 1997.

Boverket får meddela föreskrifter om innehållet i en ansökan om bidrag. Förordning (1996:1372)

11 §

  Bidraget skall betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som lagfaren ägare eller inskriven som tomträttsinnehavare. Bidraget betalas ut efter ansökan hos länsstyrelsen sedan åtgärderna slutförts. Ansökan om utbetalning av bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 1997.

Bidraget betalas bara ut om arbetet, sedan det slutförts, alltjämt uppfyller förutsättningarna i denna förordning för att få bidrag.

Boverket får utfärda föreskrifter om de uppgifter och handlingar som skall ges in till länsstyrelsen för att visa att åtgärderna vidtagits och att förutsättningarna för att få bidraget alltjämt föreligger.

Boverket får också utfärda föreskrifter om sättet för utbetalning av bidrag. Förordning (1996:1373)

Whoops, looks like something went wrong.