/Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter /Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen

9 av 17 paragrafer (53 %) har ändrats i /Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter /Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:928). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


1 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen samt om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgifter som grundas på konventionen. Lag (2004:670)

3 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Lagen gäller inte om rådet inom Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) enhälligt beslutat att avstå från indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften. Lag (2004:670)

4 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt konventionen skall talan inom en fördragsslutande parts territorium väckas där svaranden har ett driftställe eller, om han inte har något driftställe i den staten, där svaranden har tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas där Eurocontrol har sitt huvudkontor.
Lag (2004:670)

5 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till stat som har tillträtt bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen.
Lag (2004:670)

6 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsavgift grundat på bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen gäller, om annat inte följer av 7 §, här i landet, när avgörandet är slutligt och har meddelats antingen av en domstol eller av en administrativ myndighet om myndighetens avgörande kunnat överklagas till domstol. Lag (2004:670)

7 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Erkännande av utländskt avgörande skall vägras
   1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig enligt 4 §,
   2. om avgörandet är oförenligt med grunderna för rättsordningen här i landet,
   3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller en administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin talan eller överklaga till domstol,
   4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ myndighet här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i den andra staten,
   5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande angående samma sak,
   6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där avgörandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en preliminär fråga rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars förmögenhetsförhållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet gällande internationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt privaträttsliga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten. Lag (2004:670)

9 §

  En ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
   1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndighet,
   2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller ett liknande avgörande, en handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning har delgetts gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutionstiteln meddelats,
   3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av en administrativ myndighet som avses i 6 §, en handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är uppfyllda,
   4. bevis om att verkställighet får ske i den stat där exekutionstiteln har upprättats, och
   5. bevis om att gäldenären har underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig tid. Lag (2014:928)

10 §

  Om ett utländskt avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. Lag (2014:928)

11 §

  Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:928)