Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)

37 av 59 paragrafer (63 %) har ändrats i säkerhetsskyddsförordning (1996:633) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1488). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Säkerhetsskyddsförordning (1996:633) upphävdes 2019-04-01 genom SFS 2018:658


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-02


2 §

  För Regeringskansliet gäller endast 8, 11-29, 32 och 33 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt 15 och 18-38 §§ denna förordning. För sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i kommittéförordningen (1976:119) gäller endast 11-29, 32 och 33 §§ säkerhetsskyddslagen samt 18-38 §§ denna förordning.
Förordning (1996:1517)

3 §

  Vad som i denna förordning föreskrivs om myndigheter gäller också för kommuner och landsting om inte annat sägs.

Förordningen gäller vidare för sådana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt sådana enskilda som avses i 1 § 3 säkerhetsskyddslagen.
Förordning (1999:905)

4 §

  I denna förordning avses med
   1. hemlig uppgift: uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet,
   2. hemlig handling: handling som innehåller hemlig uppgift, samt
   3. säkerhetskänslig verksamhet: verksamhet av betydelse för rikets säkerhet. Förordning (2009:1152)

10 §

  Om en hemlig uppgift kan ha röjts ska det skyndsamt anmälas till Säkerhetspolisen, om röjandet kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa.
Förordning (2014:1150)

10 a §

  En myndighet ska skyndsamt anmäla till den myndighet som enligt 39 § utövar tillsyn över säkerhetsskyddet om det inträffat en it-incident i myndighetens informationssystem och
   1. incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i ett informationssystem där hemliga uppgifter behandlas i en omfattning som inte är ringa,
   2. incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i ett informationssystem som särskilt behöver skyddas mot terrorism, eller
   3. incidenten upptäckts genom stöd enligt 4 § förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt.

En myndighet som tillhandahåller tjänster åt en annan organisation ska i samband med rapportering enligt första stycket informera och vid behov samråda med den eller de uppdragsgivare som berörs av incidenten.

Om det har inträffat en incident enligt första stycket som ska rapporteras till Försvarsmakten, ska den rapporterande myndigheten också skyndsamt informera Säkerhetspolisen.
Förordning (2015:1058)

11 §

  Utrikesdepartementets kurirförbindelser ska anlitas för försändelser med hemliga handlingar till utlandet.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får för sina respektive tillsynsområden enligt 39 § besluta om undantag från första stycket. Förordning (2014:1150)

12 §

  Innan en myndighet inrättar ett register, som ska föras med hjälp av automatiserad behandling och som kan förutses komma att innehålla sådana uppgifter att utlämnandet av dem var för sig eller sammanställda kan skada totalförsvaret, ska myndigheten samråda med Försvarsmakten och, om upp-gifternas natur ger anledning till det, Säkerhetspolisen. I fråga om uppgifter av betydelse för rikets säkerhet i övrigt ska i motsvarande fall samråd ske med Säkerhetspolisen.

Ett system som av flera personer ska användas för automatiserad behandling av hemliga uppgifter ska vara försett med funktioner för behörighetskontroll och registrering av händelser i systemet som är av betydelse för säkerheten.

Systemet får inte tas i drift förrän det har godkänts från säkerhetssynpunkt av den för vars verksamhet systemet inrättas. Förordning (2014:1150)

16 §

  En myndighet som avser att till en enskild överlåta verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism ska upplysa den enskilde om att säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller för verksamheten.

En statlig myndighet som avser att överlåta verksamhet enligt första stycket ska innan ett förfarande för överlåtelse inleds anmäla det till den tillsynsmyndighet som anges i 39 §. Förordning (2018:13)

16 a §

  En statlig myndighet som avser att inleda en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska, om leverantören kan få tillgång till eller möjlighet att förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler, innan ett sådant förfarande inleds
   1. undersöka och dokumentera vilka hemliga uppgifter som leverantören kan få del av och som kräver säkerhetsskydd (särskild säkerhetsanalys), och
   2. samråda med den tillsynsmyndighet som anges i 39 §.

Tillsynsmyndigheten får förelägga myndigheten att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Om ett föreläggande inte följs eller om tillsynsmyndigheten bedömer att säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder vidtas får tillsynsmyndigheten besluta att myndigheten inte får genomföra upphandlingen.
Förordning (2018:13)

18 §

  Kommuner, landsting och de myndigheter som anges i bilaga till denna förordning beslutar om placering i säkerhetsklasser när det gäller anställning eller uppdrag hos en anbudsgivare eller leverantör med vilken de har ingått säkerhetsskyddsavtal enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627). Förordning (2001:221)

18 a §

  Har upphävts genom förordning (2013:851)

19 §

  Kommuner, landsting och de myndigheter som anges i bilagan till denna förordning beslutar om
   1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den egna verksamheten,
   2. registerkontroll när det gäller anställning eller uppdrag hos en anbudsgivare eller leverantör som de har ingått säkerhetsskyddsavtal med enligt 8 § säkerhetsskyddslagen (1996:627), och
   3. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll när det gäller bolag, föreningar och stiftelser som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över.

När en statlig myndighet som inte finns angiven i bilagan utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över ett bolag, en förening eller en stiftelse, beslutas om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll för bolaget, föreningen eller stiftelsen
   1. för elförsörjningsverksamhet: av Affärsverket svenska kraftnät,
   2. för flygtransportverksamhet: av Transportstyrelsen,
   3. för verksamhet som avser elektronisk kommunikation: av Post- och telestyrelsen, och
   4. för andra verksamheter än sådana som anges i 1-3: av länsstyrelsen i det län där bolaget, föreningen eller stiftelsen har sitt säte.

Sveriges Radio Aktiebolag, Sveriges Television Aktiebolag, Teracom AB och Teracom Boxer Group AB beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll när det gäller den egna personalen. Förordning (2014:1150)

19 a §

  Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt registerkontroll när det gäller
   1. sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i kommittéförordningen (1998:1474), och
   2. övriga anställningar, uppdrag eller annat deltagande i verksamhet som regeringen beslutar om.

Försvarsmakten beslutar emellertid om registerkontroll när det gäller sådana anställningar som anges i 25 § första stycket förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Förordning (2015:1058)

19 b §

  Har upphävts genom förordning (2014:1150)

20 §

  När det gäller enskilda som bedriver säkerhetskänslig verksamhet beslutar den myndighet som anges i 19 § andra stycket om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll. Förordning (2004:951)

22 §

  Säkerhetspolisen beslutar om registerkontroll när en framställan om detta har gjorts från en annan stat eller en mellanfolklig organisation. Förordning (2014:1150)

26 §

  Registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) får göras i fråga om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamhet vid sådana anläggningar, byggnader, bostäder m.m. som avses i 27 §. Sådan registerkontroll får också göras i fråga om
   1. den som Polismyndigheten ska förordna enligt 16 § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd eller 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd, och
   2. den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamhet som har betydelse för luftfartsskyddet, om det följer av en internationell överenskommelse som Sverige tillträtt eller av en bindande EU-rättsakt på området för luftfartsskydd att säkerhetsprövningen ska omfatta registerkontroll.

Registerkontroll enligt första stycket får endast göras om den som säkerhetsprövningen avser kan antas komma att anställas eller på annat sätt delta i den aktuella verksamheten eller, i fall som avses i 1, förordnas. Om det finns synnerliga skäl får kontroll göras utan ett sådant antagande. Förordning (2014:1150)

26 a §

  Om det finns särskilda skäl, får registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) göras även i andra fall än som avses i 26 §. Regeringen beslutar i varje enskilt fall om sådan registerkontroll.

Vid större evenemang, statsbesök eller andra liknande händelser som särskilt behöver skyddas mot terrorism får regeringen överlåta åt Säkerhetspolisen att besluta om registerkontroll. Förordning (2011:1095)

27 §

  Registerkontroll av personer som avses i 26 § första stycket första meningen beslutas
   1. för civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler: av Transportstyrelsen,
   2. för statschefens och tronföljarens residens och bostäder, statsministerns bostäder och statens egendom Harpsund: av Säkerhetspolisen,
   3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,
   4. för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 1 skyddslagen (2010:305) och som huvudsakligen disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, för militära fartyg och luftfartyg som avses i 5 § 1 skyddslagen samt för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 4 skyddslagen: av Försvarsmakten,
   5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är skyddsobjekt: av Affärsverket svenska kraftnät,
   6. för sådana anläggningar som används eller är avsedda för elektronisk kommunikation och som är skyddsobjekt: av Post- och telestyrelsen,
   7. för sådana anläggningar inom flygtrafiktjänsten som är skyddsobjekt och som inte ingår bland objekten i 1 eller 4: av Luftfartsverket, och
   8. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i 1-3 och för andra skyddsobjekt än sådana som anges i 4-7, dock inte för byggnader, anläggningar eller områden som används eller är avsedda för verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt, som har beslutats vara skyddsobjekt enligt 4 § 5 skyddslagen eller vattenområden som beslutats vara skyddsobjekt enligt 5 § 5 skyddslagen: av länsstyrelsen i det län där skyddsobjektet finns.

Det som sägs i första stycket 8 gäller inte för riksdagens eller riksdagens myndigheters byggnader.

Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till skydd mot terrorism. Kontroll får endast göras om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på något annat sätt.
Förordning (2014:1150)

27 a §

  Registerkontroll av personer som avses i 26 § 1 beslutas av den myndighet som förordnar personen.

Registerkontroll av personer som avses i 26 § 2 beslutas av Transportstyrelsen. Förordning (2013:851)

29 §

  Den som har beslutat om registerkontroll ska göra en framställan till Säkerhetspolisen om utlämnande av uppgifter.
Säkerhetspolisen ska överlämna ärendet till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

När det gäller en person som, enligt vad som är känt för Säkerhetspolisen, har en anställning eller på annat sätt deltar i säkerhetskänslig verksamhet ska myndigheten begära att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden lämnar ut uppgift som enligt myndighetens kännedom har tillförts polisregister efter det att registerkontroll har gjorts.
Förordning (2014:1150)

30 §

  Om registerkontroll avser anställningar eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2 ska den som kontrolleras skriftligen lämna uppgifter om sina personliga förhållanden till den som har beslutat om kontrollen. Dessa upplysningar ska lämnas in till Säkerhetspolisen tillsammans med begäran om utlämnande av uppgifter. När frågan om utlämnande av uppgifter överlämnas till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, ska dessa upplysningar bifogas. Förordning (2014:1150)

31 §

  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar om sådana uppgifter som avses i 12 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) skall lämnas ut. Förordning (2007:1145)

32 §

  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska avgöra om den som en uppgift avser ska ges tillfälle att yttra sig över uppgiften enligt 25 § säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Nämnden ska vid sin prövning av denna fråga överväga om ett personligt samtal bör hållas med den kontrollerade.

Det som sägs i första stycket gäller även efter en sådan begäran från Säkerhetspolisen som avses i 29 § andra stycket. Förordning (2014:1150)

34 §

  Säkerhetspolisen ska göra en särskild personutredning i de fall som anges i 18 § säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Förordning (2014:1150)

36 §

  När en särskild personutredning avser anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1, ska Säkerhetspolisen hålla ett personligt samtal med den som säkerhetsprövningen gäller.
Säkerhetspolisen får avstå från att hålla ett sådant samtal om det står klart att det inte behövs.

Om det behövs ska ett personligt samtal också hållas när utredningen avser anställningar och annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 2.
Förordning (2014:1150)

37 §

  De uppgifter som har kommit fram vid en särskild personutredning skall överlämnas till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden skall besluta om de uppgifter som har kommit fram skall lämnas ut. Vad som sägs i 32 § första stycket gäller även uppgifter som har kommit fram vid en särskild personutredning. Förordning (2007:1145)

39 §

  Säkerhetsskyddet ska kontrolleras av
   1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet, och
   2. Säkerhetspolisen när det gäller övriga myndigheter utom Justitiekanslern. Förordning (2015:1058)

40 §

  Säkerhetsskyddet hos bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt enskilda som avses i 1 § 3 säkerhetsskyddslagen skall kontrolleras av den myndighet som anges i 19 § andra stycket. Förordning (2002:475)

40 a §

  Har upphävts genom förordning (2013:851)

42 §

  Kontroll av säkerhetsskyddet hos sådana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) och enskilda som avses i 1 § 3 och 8 § säkerhetsskyddslagen kan även utföras av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Kontrollen ska i dessa fall utföras i samråd med de myndigheter som enligt 31 § säkerhetsskyddslagen eller 40 eller 41 § denna förordning utövar kontroll. Förordning (2014:1150)

43 §

  Säkerhetspolisen får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (1996:627) i fråga om förfarandet vid registerkontroll. Föreskrifter som avser kontroll av personal vid Försvarsmakten ska beslutas efter samråd med Försvarsmakten. Förordning (2014:1150)

44 §

  Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen (1996:627) för sina respektive tillsynsområden enligt 39 §.

Första stycket gäller inte omfattningen av inventeringen av hemliga handlingar enligt 9 § andra stycket.
Förordning (2014:1150)

44 a §

  Har upphävts genom förordning (2013:851)

46 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1152)

47 §

  Säkerhetspolisen ska på begäran lämna råd om säkerhetsskydd till Regeringskansliet, riksdagen och dess myndigheter och till Justitiekanslern. Förordning (2014:1150)

50 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2010:527
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
   2. För sådana skyddsobjekt som avses i punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 27 § i sin äldre lydelse.

2015:1058

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016 i fråga om 19 a § och i övrigt den 1 april 2016.

2018:13
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överlåtelser och upphandlingsförfaranden som har inletts före ikraftträdandet.

Bilaga

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och registerkontroll i enlighet med vad som anges i 18 och 19 §§.

Affärsverket svenska kraftnät,
Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverket,
Arbetsmiljöverket,
Brottsförebyggande rådet,
Datainspektionen,
Domstolsverket,
E-hälsomyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten,
Ekonomistyrningsverket,
Elsäkerhetsverket,
Energimarknadsinspektionen,
Exportkreditnämnden,
Finansinspektionen,
Folke Bernadotteakademin,
Folkhälsomyndigheten,
Fortifikationsverket,
Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Försvarshögskolan,
Försvarsmakten,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Försäkringskassan,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Havs- och vattenmyndigheten,
Inspektionen för strategiska produkter,
Justitiekanslern,
Konkurrensverket,
Kriminalvården,
Kronofogdemyndigheten,
Kustbevakningen,
Lantmäteriet,
Luftfartsverket,
Läkemedelsverket,
länsstyrelserna,
Migrationsverket,
Myndigheten för digital förvaltning,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
Naturvårdsverket,
Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten,
Polismyndigheten,
Post- och telestyrelsen,
Regeringskansliet,
Riksarkivet,
Riksgäldskontoret,
Rymdstyrelsen,
Sjöfartsverket,
Skatteverket

Socialstyrelsen,
Statens energimyndighet

Statens fastighetsverk,
Statens haverikommission,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Statens jordbruksverk,
Statens livsmedelsverk,
Statens servicecenter,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Statens överklagandenämnd,
Statistiska centralbyrån,
Statskontoret,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,
Sveriges geologiska undersökning,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Säkerhetspolisen,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
Trafikverket,
Transportstyrelsen,
Tullverket,
Valmyndigheten, och

Åklagarmyndigheten.
Förordning (2018:1488)