Förordning (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

35 av 66 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:1213). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket upphävdes 2002-01-01 genom SFS 2001:623


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-05-28


1 §

  Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och en länsarbetsnämnd i varje län. I länsarbetsnämnderna ingår bl.a. den offentliga arbetsförmedlingen.
Förordning (2000:1213)

2 §

  har upphävts genom förordning (2000:638)

3 §

  Arbetsmarknadsverket har de uppgifter som framgår av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2000:638)

5 §

  AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor och chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna. Förordning (2000:1213)

6 §

  AMS skall särskilt
   1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom landet och se till att den bedrivs effektivt,
   2. sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten vid länsarbetsnämnderna,
   3. fördela de ekonomiska och andra resurser som står till Arbetsmarknadsverkets förfogande,
   4. följa upp och utvärdera resultatet av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och
   5. meddela de internadministrativa föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationaliseringar och enhetlighet inom Arbetsmarknadsverket.
Förordning (2000:1213)

7 §

  har upphävts genom förordning (2000:638)

7 a §

  Hos AMS finns en intern revision för Arbetsmarknadsverket i enlighet med förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.

Internrevisionen omfattar även verksamhet som Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-Rådet) bedriver och ansvarar för. Särskilda bestämmelser om det finns i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Förordning (2000:1213)

8 §

  Verksförordningen (1995:1322) tillämpas på AMS med undantag av 2-5, 12, 17, 21, 22, 24, 25 och 32-35 §§.

Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (2000:1213)

9 §

  AMS leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören samt högst nio andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas personer med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden.

Generaldirektören är under styrelsen chef för AMS.
Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.
Förordning (2000:638)

9 a §

  Hos AMS finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2000:703)

23 a §

  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

Överdirektören anställs genom beslut av regeringen.
Anställningen får begränsas till att gälla tills vidare längst till en viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutas av AMS. Förordning (2000:1213)

27 §

  Länsarbetsnämnden skall särskilt
   1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet och se till att den bedrivs effektivt, och
   2. enligt AMS föreskrifter hjälpa AMS i dess verksamhet i totalförsvaret. Förordning (2000:638)

29 §

  Länsarbetsnämnden leds av en styrelse.

Styrelsen består av landshövdingen, som är ordförande, länsarbetsdirektören, som är chef för myndigheten, och högst nio andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas personer med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden. Förordning (2000:1213)

30 §

  Länsarbetsnämnden har en delegation. Dessutom bör länsarbetsnämnden ha en arbetsmarknadsnämnd i varje kommun, såvida inte länsarbetsnämnden och Kommunförbundets länsförbund kommer överens om annat.

Vid länsarbetsnämnden finns också den offentliga arbetsförmedlingen och, vid vissa länsarbetsnämnder efter AMS bestämmande, bl.a. verksamhet med kulturarbetsförmedling, sjöarbetsförmedling och vissa särskilda resurser för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Länsarbetsnämnden fastställer den närmare organisationen av den verksamhet som uppdragits åt länsarbetsnämnden.
Förordning (2000:638)

31 §

  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på länsarbetsnämnden.

En personalföreträdare skall ingå i en arbetsmarknadsnämnd.
Denne har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i nämnden. I övrigt gäller personalföreträdarförordningen i tillämpliga delar. Förordning (2000:638)

33 §

  Hos länsarbetsnämnden finns en rådgivande delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionshinder.

Länsarbetsnämnden får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom delegationens verksamhetsområde. Förordning (2000:638)

34 §

  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I delegationen skall det finnas företrädare för arbetsmarknadens parter och handikapporganisationer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:638)

35 §

  Arbetsmarknadsnämnden är ett samarbetsorgan med uppgift att medverka till att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Länsarbetsnämnden skall överlåta åt arbetsmarknadsnämnden att besluta i frågor som nämnden lämpligen bör pröva. En sådan överlåtelse skall framför allt avse frågor där ett utökat ansvar för arbetsmarknadsnämnden påtagligt ökar förutsättningarna för en lokal anpassning av verksamheten.
Förordning (2000:638)

36 §

  Arbetsmarknadsnämnden består av en ordförande och det antal andra ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I nämnden skall det finnas företrädare för länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som berörs, det lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer.
Ordföranden skall besitta goda kunskaper om den nationella arbetsmarknadspolitiken och den lokala arbetsmarknaden. Bland de ledamöter som företräder den eller de kommuner som berörs skall det finnas personer med insikt om bland annat sociala frågor, arbetsmarknad och utbildning. Bland ledamöterna bör vidare finnas kunskap om den allmänna försäkringskassans område.

En majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden, skall utses på förslag av den eller de kommuner som berörs.
Representanter för det lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer skall utses på förslag av näringslivet och berörda organisationer.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:638)

37 §

  Arbetsmarknadsnämnden skall särskilt
   - medverka till att målen för den nationella arbetsmarknadspolitiken uppnås,
   - medverka till att finna former och skapa utrymme för aktivitetsgarantin,
   - ansvara för kvaliteten i ungdomsinsatserna,
   - skapa samsyn mellan olika aktörer för att främja att varje individs arbetsförmåga tas till vara så att det blir möjligt för den enskilde att försörja sig genom eget arbete, och
   - mobilisera det lokala arbetsmarknadsutbudet.
Förordning (2000:638)

38 §

  Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av arbetsmarknadsnämnden eller av delegationen.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till länsarbetsdirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.
Länsarbetsdirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden. Förordning (2000:638)

44 §

  Ordförande och andra ledamöter i arbetsmarknadsnämnden och i delegationen utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid.
Förordning (2000:638)

46 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

47 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

48 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

49 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

50 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

51 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

52 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

53 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

54 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

55 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

56 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

57 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)

63 §

  har upphävts genom förordning (2000:1213)