Förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrusning

5 av 8 paragrafer (63 %) har ändrats i förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrusning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1268). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrusning upphävdes 2016-06-13 genom SFS 2016:394


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-28


2 §

  Lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning gäller inte för sådan utrustning som uteslutande används av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt eller Försvarets materielverk vid verksamhet som verket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt. Förordning (2014:1268)

5 §

  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet att göra anmälan till tillsynsmyndigheten innan radioutrustning som använder frekvensband som inte är harmoniserade inom hela Europeiska unionen släpps ut på marknaden. Förordning (2010:786)

6 §

  Post- och telestyrelsen får, om det behövs för att undvika skadlig störning, meddela föreskrifter som begränsar rätten att släppa ut radioutrustning på marknaden, även om den i övrigt uppfyller unionsrättens krav. Förordning (2010:786)

6 a §

  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om tekniska specifikationer för anslutning till telenät enligt 7 § tredje stycket lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning. Förordning (2003:405)

7 §

  Tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning utövas av Post- och telestyrelsen, i den mån det inte ankommer på Elsäkerhetsverket att utöva tillsyn enligt förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om ersättning till den som tillhandahåller myndigheten sådan utrustning som skall kontrolleras och om skyldighet att ersätta myndighetens kostnader för kontrollen.

Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillsynen.
Förordning (2000:1116)