Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

7 av 11 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:971). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som föreskrivs i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2007:694)

2 §

  Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.
Förordning (2007:694)

2 a §

  En sådan närmare inriktning som avses i 1 § andra stycket lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet ska vara skriftlig och innehålla
   1. uppgift om inriktande myndighet,
   2. uppgift om vilken del av regeringens beslut om inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten som den närmare inriktningen är hänförlig till,
   3. en beskrivning av den företeelse som den närmare inriktningen avser, och
   4. en redogörelse för behovet av underrättelser om företeelsen.
Förordning (2008:925)

4 a §

  Har upphävts genom förordning (2007:694)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2007:694)

6 §

  De myndigheter som anges i 2 § ska informera Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten om de principer som tillämpas för samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer samt lämna uppgift om med vilka länder och organisationer sådant samarbete sker. Myndigheterna ska sedan samarbetet etablerats informera inspektionen om omfattningen av samarbetet och, när det bedöms vara motiverat, om resultatet, erfarenheterna och den fortsatta inriktningen av samarbetet. Myndigheterna ska även i andra viktiga frågor som rör försvarsunderrättelseverksamhet lämna information till inspektionen. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt ska särskilt informera om innehållet i den instruktion och de föreskrifter som gäller för den eller de enheter inom myndigheten som inhämtar underrättelser med särskilda metoder.

Om informationen som avses i första stycket inte har kunnat lämnas, ska frågan utan dröjsmål anmälas för inspektionen.
Myndigheterna ska lämna informationen på det sätt inspektionen bestämmer.

Myndigheterna ska senast den 1 mars varje år lämna den delen av årsredovisningen och budgetunderlaget som rör försvarsunderrättelseverksamheten till inspektionen.
Förordning (2009:971)

9 §

  I förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten finns bestämmelser om inspektionens insyn i försvarsunderrättelseverksamheten. Förordning (2009:971)