Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser

18 av 28 paragrafer (64 %) har ändrats i lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:449). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-29


1 §

  Denna lag innehåller bestämmelser om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatser som står öppna för kommersiell trafik.

Vid tillämpningen av denna lag ska, med undantag för ärenden som ska prövas med stöd av 23 §, beslut fattas, villkor uppställas och ersättningar bestämmas utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.
Lag (2019:449)

4 §

  Har upphävts genom lag (2004:1095)

7 §

  Tillträdet till marknaden för marktjänster ska vara fritt. Trots detta får tillträdet begränsas enligt 8, 9, 12 och 13 §§, dock endast i den utsträckning som säkerheten, luftfartsskyddet, kapaciteten eller utrymmet på flygplatsen kräver det. Lag (2019:449)

8 §

  På ansökan av en ledningsenhet får Transportstyrelsen begränsa antalet leverantörer av marktjänster som tillåts tillhandahålla
   - bagagehantering,
   - ramptjänster,
   - påfyllning av bränsle och olja,
   - gods- och posthantering såväl vid ankomst och avgång som i transit, när det gäller den fysiska hanteringen av gods och post mellan terminalanläggningen och luftfartyget.

Antalet leverantörer får dock inte begränsas till färre än två för varje typ av tjänst. Minst en av dessa leverantörer får inte stå under direkt eller indirekt kontroll vare sig av flygplatsens ledningsenhet, av en användare som har transporterat mer än 25 procent av passagerarna eller av det registrerade godset på flygplatsen under det år som föregår det år då urvalet av tjänsteleverantörer sker, eller av någon som kontrollerar eller direkt eller indirekt kontrolleras av denna ledningsenhet eller av sådan användare. Lag (2008:1374)

9 §

  Om särskilda utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar medför att det är omöjligt att öppna marknaden i enlighet med vad som i övrigt föreskrivs i denna lag, får Transportstyrelsen på ansökan av en ledningsenhet
   - för en tid av högst tre år begränsa antalet leverantörer som tillåts tillhandahålla andra tjänster än som avses i 8 § första stycket på hela eller delar av flygplatsen, varvid 8 § andra stycket skall tillämpas, eller
   - för en tid av högst två år reservera en eller flera typer av tjänster som anges i 8 § första stycket för en enda leverantör av marktjänster.

I beslut enligt första stycket skall det anges vilka tjänster som avses med beslutet, de specifika utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar som utgör skälen för beslutet samt de åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta med begränsningarna. Lag (2008:1374)

10 §

  Om antalet tjänsteleverantörer är begränsat enligt 8 eller 9 § skall leverantörerna väljas efter en anbudsinfordran.

Beslut om urval av leverantörer av marktjänster fattas av ledningsenheten efter samråd med användarkommittén om ledningsenheten inte tillhandahåller liknande marktjänster, inte direkt eller indirekt kontrollerar något företag som tillhandahåller sådana tjänster, och inte på annat sätt har anknytning till ett sådant företag. I andra fall beslutar Transportstyrelsen efter samråd med användarkommittén och ledningsenheten om urval av leverantörer.

Den som får fatta beslut om urval av leverantörer av marktjänster skall upprätta en anbudsinfordran och se till att denna offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Beslut om urval får fattas för en tid av högst sju år.

Ledningsenheten skall informera användarkommittén om de beslut som fattas enligt denna paragraf. Lag (2008:1374)

12 §

  Transportstyrelsen får på ansökan av en ledningsenhet begränsa rätten till egenhantering för minst två användare i fråga om
   - bagagehantering,
   - ramptjänster,
   - påfyllning av bränsle eller olja, samt
   - gods- och posthantering såväl vid ankomst och avgång som i transit, när det gäller den fysiska hanteringen av gods och post mellan terminalanläggningen och luftfartyget.
Lag (2008:1374)

13 §

  Om särskilda utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar medför att det är omöjligt att öppna marknaden i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag, får Transportstyrelsen på ansökan av en ledningsenhet för en tid av högst tre år begränsa antalet användare som får utöva egenhantering för andra typer av tjänster än som anges i 12 §, eller för en tid av högst tre år förbjuda egenhantering eller begränsa den till en enda användare för de typer av tjänster som anges i 12 §.

I beslutet skall det anges vilka tjänster som avses med beslutet, de specifika utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar som utgör skälen för beslutet samt de åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta med begränsningarna. Lag (2008:1374)

14 §

  Om antalet användare som får utöva egenhantering på en flygplats är begränsat enligt 12 eller 13 § fattar Transportstyrelsen beslut om urval av användare.
Lag (2008:1374)

15 §

  När ledningsenheten avser att uppställa kontraktsvillkor eller tekniska specifikationer som måste uppfyllas av leverantörer av marktjänster eller av dem som önskar utöva egenhantering, ska dessa villkor eller specifikationer fastställas i särskilda beslut. Om villkoren eller specifika- tionerna avser leverantörer av marktjänster ska de fastställas efter samråd med användarkommittén på flygplatsen.
Lag (2019:449)

17 §

  Om en leverantör av marktjänster eller en användare som utför marktjänster saknar nödvändiga tillstånd eller på ett sätt som inte är ringa åsidosätter regler i denna lag eller andra bestämmelser som syftar till att en flygplats ska fungera tillfredsställande, får Transportstyrelsen besluta att förbjuda leverantören eller användaren att fortsätta utföra marktjänster.

Ledningsenheten vid berörd flygplats får hos Transportstyrelsen ansöka om förbud enligt första stycket.
Lag (2019:449)

19 §

  En myndighet eller ett företag på vilket 18 § är tillämplig skall årligen upprätta en redogörelse om hur man gjort den föreskrivna uppdelningen i bokföringen. Myndigheten eller företaget skall till Transportstyrelsen sända in ett intyg från den som reviderar myndigheten eller företaget. Av intyget skall det framgå om bestämmelserna i 18 § har följts.
Lag (2008:1374)

20 §

  Leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering ska ges tillträde till anläggningar i sådan omfattning och på sådant sätt som är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla tjänster till tredje man eller utöva egenhantering.

Om det behövs för att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga utrymmen och liknande, eller för att kunna bereda plats för tillkommande leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering får ledningsenheten efter att ha hört användarkommittén besluta om jämkningar eller omfördelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utför eller står i begrepp att börja utföra marktjänster på flygplatsen.

Den som tillhandahåller en eller flera anläggningar som används av leverantörer av marktjänster eller användare som utövar egenhantering får ta ut ersättning endast för utnyttjandet av anläggningen. Lag (2019:449)

24 §

  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Om det behövs för tillsynen, har Transportstyrelsen rätt att på begäran
   1. få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som tillsynen gäller, och
   2. få tillträde till flygplatsen samt de lokaler och anläggningar som tillsynen gäller. Lag (2019:449)

25 §

  Transportstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
Lag (2019:449)

26 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. flygplatsens användarkommitté,
   2. de beslut, villkor och ersättningar samt skälen för dessa enligt vad som anges i 1 § tredje stycket,
   3. begränsningar av marknaden samt urval av leverantörer av marktjänster till tredje man och användare som utövar egenhantering,
   4. förbud enligt 17 §,
   5. bokföring enligt 18 och 19 §§,
   6. tillträde till anläggningar och ersättningar för utnyttjande av anläggningar,
   7. jämkningar och omfördelningar av utrymmen och liknande,
   8. centraliserade anläggningar,
   9. samråd med användarkommittén enligt 10 och 15 §§, och
   10. tillsyn.
Lag (2019:449)

27 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för Transportstyrelsens tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Lag (2019:449)

28 §

  Transportstyrelsens eller ledningsenhetens beslut enligt 8-15 och 17 §§, 20 § första och andra stycket och 21 och 25 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2019:449)