Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder

5 av 16 paragrafer (31 %) har ändrats i lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:205). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


6 §

  Har upphävts genom lag (2011:205)

8 §

  De tillgångar som vid utgången av år 2000 förvaltas av Första-Fjärde AP-fonderna enligt lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden skall fördelas mellan fonderna så att de tillförs lika stora värden. Regeringen beslutar närmare hur tillgångarna skall fördelas.

Första stycket gäller inte de tillgångar som avses i 9 §.
Lag (2000:1100)

9 §

  Första AP-fonden skall, avskilt från övriga tillgångar, förvalta Första-Fjärde AP-fondernas innehav av fordringsrätter som inte är utgivna för allmän omsättning, med undantag för de fordringsrätter som avses i tredje stycket 2.

Till Första AP-fondens särskilda förvaltning skall också föras Första AP-fondens innehav av aktier i Första AP-fonden Renting Aktiebolag.

Fjärde AP-fonden skall, avskilt från övriga tillgångar, förvalta Tredje och Fjärde AP-fondernas innehav av
   1. aktier som inte är noterade vid en börs eller någon annan reglerad marknad och som inte omfattas av undantagen i 4 kap. 5 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), och
   2. konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, som inte är utgivna för allmän omsättning.

Till Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning får också föras Tredje och Fjärde AP-fondernas innehav av aktier och andra andelar i företag som avses i 4 kap. 5 § 2 lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

För de tillgångar som avses i första-fjärde styckena gäller inte 4 kap. 18 § lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
Lag (2000:1100)

10 §

  De medel som Första och Fjärde AP-fonderna erhåller för de tillgångar som enligt 9 § förvaltas avskilt från fondernas övriga tillgångar skall, efter avdrag för kostnaderna för förvaltningen, varje kvartal fördelas mellan Första-Fjärde AP- fonderna med en fjärdedel vardera. Lag (2000:1100)

overgang16 §

  Bestämmelsen i 2 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) om pensionsutbetalningar skall till och med utgången av år 2002 även avse tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och folkpension i form av ålderspension enligt 6 kap. samma lag till personer som har rätt till tilläggspension i form av ålderspension enligt nämnda lag i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2001. Lag (2000:790)