Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

5 av 18 paragrafer (28 %) har ändrats i förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:697). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-20


1 §

  I denna förordning regleras producenters skyldighet att ta hand om avfall som utgörs av sådana elektriska och elektroniska produkter som utgör glödlampor eller utgör belysningsarmaturer som tillverkats för att användas i hushåll, att informera om sitt ansvar, att lämna upplysningar som rör produkterna samt att samråda om skyldigheternas fullgörande.

Bestämmelser om producentansvar för andra elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2016:800)

1 a §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 5-9 §§,
   - 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 10, 11 och 13-15 §§,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2016:800)

4 §

  Denna förordning ska tillämpas endast på sådana elektriska och elektroniska produkter som anges i 1 § första stycket.

Förordningen ska inte tillämpas på elektriska eller elektroniska produkter som ingår i bilar som omfattas av förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar.
Förordning (2008:836)

11 §

  En producent ska lämna de upplysningar om innehållet i en elektrisk eller elektronisk produkt som från miljö- eller hälsosynpunkt behövs för att underlätta sådan förbehandling som avses i avfallsförordningen (2020:614). Upplysningarna ska på begäran lämnas till dem som enligt avfallsförordningen yrkesmässigt förbehandlar avfall av elektriska och elektroniska produkter.

Denna skyldighet avser produkter som producenten tillverkat, fört in till Sverige eller sålt. Skyldigheten avser även produkter som har samma tillverkare och i normal användning fyller väsentligen samma funktion som de produkter producenten fört in till Sverige eller sålt.

Om det, med hänsyn till producentens möjligheter, är oskäligt att kräva att en viss upplysning lämnas, är producenten inte skyldig att lämna upplysningen. Förordning (2020:697)

17 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2020:697)