Förordning (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration

12 av 17 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:505). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration upphävdes 2008-07-01 genom SFS 2008:63


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-20


3 §

  Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag får lämnas till en organisation som
   1. till övervägande del har medlemmar med invandrarbakgrund,
   2. bedriver sin verksamhet i Sverige,
   3. har en riksomfattande organisation med tillfredsställande geografisk spridning i förhållande till dem som utgör organisationens medlemsunderlag,
   4. har minst 1 000 betalande medlemmar,
   5. själv bekostar en del av sin verksamhet,
   6. är demokratiskt uppbyggd,
   7. har bedrivit verksamhet som främjar integration under minst två år, och
   8. har formulerat en plan där det beskrivs hur organisationen planerar att främja integration under de närmaste tre åren.

Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag får även lämnas till samarbetsorgan för organisationer som avses i första stycket.
Förordning (2001:1007)

4 §

  Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag får under en tre år lång etableringsperiod lämnas även till organisationer som avses i 3 § första stycket men som inte uppfyller de villkor som anges i 3 § första stycket 3, 4 och 7.
Förordning (2001:1007)

6 §

  För organisationer som avses i 3 § första stycket skall organisationsbidraget fastställas på grundval av antalet betalande medlemmar i organisationen. Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek skall hänsyn tas till om organisationen får annat statsbidrag till central administration. Förordning (2001:1007)

7 §

  Verksamhetsbidrag får lämnas till verksamhet som främjar integration.

Bedömning av verksamhetsbidraget skall göras med utgångspunkt från de mål som regeringen anger i regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen. Förordning (2007:505)

10 §

  Bedömning av projektbidraget skall göras med utgångspunkt från de mål och prioriteringar som regeringen anger i regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen. Förordning (2007:505)

11 §

  Beslut om statsbidrag enligt denna förordning fattas av Ungdomsstyrelsen. Förordning (2007:505)

12 §

  Statsbidrag beviljas för ett år i sänder och betalas ut kvartalsvis i förskott. Bidrag för andra halvåret 2007 betalas ut senast den 30 juni 2007.

För projektbidrag kan dock Ungdomsstyrelsen besluta om andra utbetalningsperioder. Förordning (2007:505)

13 §

  En organisation som fått statsbidrag enligt denna förordning skall lämna Ungdomsstyrelsen de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer.
Förordning (2007:505)

14 §

  Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Ungdomsstyrelsen får besluta att bidrag skall betalas tillbaka,
   1. om det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
   2. om det inte har använts för det ändamål det beviljats för, eller
   3. om organisationen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 13 §. Förordning (2007:505)

15 §

  Ungdomsstyrelsen skall senast den 15 april varje år lämna en samlad redovisning till regeringen om statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte och de mål som angetts i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev.
Förordning (2007:505)

16 §

  Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:505)

17 §

  Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2007:505)