Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet

5 av 17 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:502). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:912


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-28


3 §

  Medlingsinstitutet skall särskilt
   1. verka för att det för kollektivavtalsförhandlingar upprättas tidsplaner som syftar till att nya avtal sluts innan föregående avtalsperiod löper ut,
   2. samråda med parterna om de samhällsekonomiska förutsättningarna för förhandlingarna samt utifrån de rapporter om samhällsekonomin som Konjunkturinstitutet upprättar uppmärksamma lönebildningsproblem,
   3. tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll,
   4. inhämta, sammanställa och tolka statistik som är av betydelse för lönebildningen,
   5. inhämta, sammanställa och analysera sådana träffade kollektivavtal som är av intresse för verksamheten samt utvärdera avtalsförhandlingarna mellan parterna,
   6. registrera sådana avtal om förhandlingsordning som avses i 47 b § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, efter ansökan av kollektivavtalsparterna,
   7. ha tillsyn över de medlare som förordnats enligt förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister,
   8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och vid utformningen av statistikens innehåll och omfattning tillvarata olika intressenters behov. Förordning (2004:502)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2004:502)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2004:502)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2004:502)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2004:502)