Förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

4 av 15 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:184). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land upphävdes 2006-07-01 genom SFS 2006:812


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-05-28


6 §

  Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt kommissionens beslut 2001/812/EG av den 21 november 2001 om villkor för godkännande av gränskontrollstationer som ansvarar för veterinärkontroll av produkter som förs in till gemenskapen från tredje länder ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.

Livsmedelsverket upprättar efter samråd med Tullverket en förteckning över orter där det finns en av kommissionen godkänd gränskontrollstation. Förordning (2002:184)

7 §

  Tullverket och sådant företag som enligt 22 § tredje stycket tullförordningen (2000:1306) utövar tullkontroll över gods skall övervaka att livsmedel som får införas endast över en ort där det finns gränskontrollstation inte importeras över någon annan ort. Förordning (2000:1321)

10 §

  Om Livsmedelsverket har föreskrivit stickprovsundersökning av ett visst varuslag, skall kostnaden för undersökningen täckas genom en avgift som tas ut vid import av varor av det slaget enligt en taxa som Livsmedels- verket fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Importören skall betala avgiften till Tullverket. Vad som föreskrivs i 5 kap. 23 § tullagen (2000:1281) om tull skall gälla i fråga om avgiften.
För en sändning som avvisas tas någon avgift inte ut.
Förordning (2000:1321)

12 §

  Om ansvar för import av livsmedel i strid mot denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter och försök till sådan import finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om en vara har förklarats förverkad, skall Tullverket anmäla detta till Livsmedelsverket som bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas med varan. Förordning (2000:1321)