Förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

16 av 39 paragrafer (41 %) har ändrats i förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:125). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-05-28


1 §

  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 13 kap. miljöbalken. Förordning (2011:32)

2 §

  I denna förordning avses med

mikroorganism: varje mikrobiologisk enhet, cellulär eller icke- cellulär, som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, inbegripet virus, viroider samt cellkulturer av djur och växter,
genetiskt modifierad mikroorganism: en mikroorganism vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination,
skyddsåtgärd: en inneslutningsåtgärd eller ett försiktighetsmått i övrigt som vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada för människors hälsa eller miljön,
tillsynsmyndighet: en myndighet som enligt 2 kap. 4, 12, 13 eller 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) har ansvar för tillsyn i fråga om innesluten användning,
F-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa eller miljön,
L-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med låg risk för skador på människors hälsa eller miljön,
R-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med måttlig eller hög risk för skador på människors hälsa eller miljön,
ny användning: en innesluten användning av genetiskt modifierade organismer i en redan anmäld verksamhet och som jämfört med den anmälda verksamheten på ett inte obetydligt sätt skiljer sig i fråga om vilka genetiskt modifierade organismer som används eller i fråga om metoderna för framställningen eller användningen av organismerna,
olycka: varje händelse som innebär ett betydande och oavsiktligt utsläpp av genetiskt modifierade organismer vid innesluten användning och som kan innebära omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa eller för miljön. Förordning (2011:32)

2 a §

  I denna förordning avses med

direktiv 90/220/EEG: rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/35/EG,
direktiv 2001/18/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/27/EG, och

direktiv 2009/41/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetning).
Förordning (2011:125)

4 §

  Bestämmelserna i 13 kap. 8 § miljöbalken samt 7-11 och 13-34 §§ denna förordning ska inte tillämpas på innesluten användning som endast omfattar sådana genetiskt modifierade mikroorganismer som är säkra för människors hälsa och miljön enligt direktiv 2009/41/EG.

Arbetsmiljöverket ska upprätta en förteckning över de typer av genetiskt modifierade mikroorganismer som avses i första stycket. Förteckningen ska motsvara förteckningen i del C i bilaga 2 till direktiv 2009/41/EG. Förordning (2011:125)

5 §

  Bestämmelserna i 7-34 §§ gäller inte förvaring, odling, transport, destruktion, bortskaffande eller användning av genetiskt modifierade organismer som har släppts ut på marknaden i enlighet med
   1. direktiv 90/220/EEG eller direktiv 2001/18/EG,
   2. annan EU-lagstiftning som innehåller föreskrifter om en särskild miljöriskbedömning som liknar den som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG,
   3. förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer eller förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Undantagsbestämmelserna i första stycket får inte tillämpas om den inneslutna användningen avviker från villkor för tillstånd att släppa ut organismerna på marknaden. Förordning (2011:125)

8 §

  En verksamhet med innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer skall klassificeras som en F- verksamhet, L-verksamhet eller R-verksamhet. Den riskbedömning som avses i 7 § skall ligga till grund för klassificeringen.

Arbetsmiljöverket får inom sitt tillsynsområde meddela närmare föreskrifter om vad som avses med F-verksamhet, L- verksamhet och R-verksamhet samt om klassificeringen. Innan Arbetsmiljöverket meddelar sådana föreskrifter, skall den samråda med Gentekniknämnden och Naturvårdsverket.
Förordning (2000:968)

12 §

  Tillsynsmyndigheten får inom sitt tillsynsområde meddela de ytterligare föreskrifter om skyddsåtgärder som behövs vid innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

Tillsynsmyndigheten ska samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och Gentekniknämnden innan den meddelar föreskrifter om transport av genetiskt modifierade organismer eller som annars avser åtgärder till skydd för miljön eller för människor utanför de anläggningar där verksamheter med genetiskt modifierade organismer bedrivs. Förordning (2008:1032)

26 §

  En R-verksamhet eller en ny användning i en R-verksamhet får inte bedrivas utan tillsynsmyndighetens tillstånd.

Om den nya användningen avser en användning enligt 25 § andra stycket som bedrivs inom ramen för ett tillstånd för en R- verksamhet, räcker det att en anmälan görs i enlighet med 25 § första stycket. Förordning (2011:125)

31 §

  Tillsynsmyndigheten ska se till att beredskapsplaner upprättas för verksamheter med innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer som, om inneslutningsåtgärderna inte fungerar, kan medföra omedelbar eller fördröjd allvarlig fara för människor utanför de anläggningar där verksamheterna bedrivs eller för miljön.

En beredskapsplan ska innebära att den som bedriver verksamheten ger information om planerade skyddsåtgärder.
Informationen ska lämnas till berörda myndigheter och andra som kan påverkas av en olycka. Den ska lämnas på lämpligt sätt och utan att mottagarna behöver begära att den lämnas.
Informationen ska hållas uppdaterad och vara tillgänglig för allmänheten. Förordning (2008:52)

32 §

  Vid handläggning av ärenden om beredskapsplaner och föreskrifter om sådana planer, ska tillsynsmyndigheterna samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Tillsynsmyndigheterna ska underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om de beredskapsplaner som upprättas. Förordning (2008:1032)

33 §

  I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor finns bestämmelser om skyldigheter vid farlig verksamhet m.m.

Tillsynsmyndigheten får inom sitt tillsynsområde meddela ytterligare föreskrifter om skyldighet för den som bedriver en verksamhet med innesluten användning av genetiskt modifierade organismer att i händelse av olycka, olyckstillbud eller ohälsa som kan ha samband med användningen av organismerna underrätta berörda myndigheter. Vidare får föreskrifter meddelas om skyldighet för den som bedriver verksamheten att lämna den information som behövs för att nödvändiga skyddsåtgärder skall kunna vidtas. Förordning (2003:799)

34 §

  Om det i en verksamhet med användning av genetiskt modifierade organismer inträffar en olycka ska tillsynsmyndigheten
   1. se till att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas,
   2. omedelbart varna de medlemsstater i Europeiska unionen som kan påverkas av olyckan,
   3. om möjligt samla in de uppgifter som är nödvändiga för en fullständig analys av olyckan, och
   4. utfärda de rekommendationer som behövs för att förebygga liknande olyckor i framtiden och begränsa sådana olyckors effekter.

Om det finns en omedelbar allvarlig fara för miljön eller för människor utanför de anläggningar där verksamheterna bedrivs, ska tillsynsmyndigheten genast underrätta den kommunala organisationen för räddningstjänst och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1032)

35 §

  Arbetsmiljöverket ska svara för de samråd och underrättelser som avses i artikel 15 i direktiv 2009/41/EG.
Förordning (2011:125)

36 §

  Arbetsmiljöverket ska fullgöra den rapportering till Europeiska kommissionen som avses i artikel 17 i direktiv 2009/41/EG. Förordning (2011:125)

36 a §

  Naturvårdsverket skall samordna det nationella arbetet med Sveriges deltagande i det internationella informationsförfarandet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer.

Tillsynsmyndigheterna skall lämna uppgifter till Naturvårdsverket i enlighet med artikel 15.1 samma förordning.
Tillsynsmyndigheterna skall samråda med Naturvårdsverket om hur uppgifterna skall lämnas. Förordning (2006:1503)

37 §

  I 19 kap. 1 § och 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om överklagande samt om straff och förverkande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2000:271
   1. Denna förordning träder i kraft den 5 juni 2000. I fråga om verksamheter med andra genetiskt modifierade organismer än mikroorganismer tillämpas dock bestämmelserna i 3-7, 9, 11-22, 28-30 och 32-34 §§ först från och med den 1 maj 2001.
   2. Följande gäller för en verksamhet med genetiskt modifierade mikroorganismer som har påbörjats före den 5 juni 2000 och som är anmäld eller omfattas av tillstånd enligt förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer. Verksamheten får fortsätta att bedrivas som om anmälan har fullgjorts eller tillståndet har meddelats enligt denna förordning. Utöver vad som följer av 20 eller 21 § denna förordning, skall den som bedriver verksamheten se till att uppgifter om ändringar eller uppdateringar enligt 22 § lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 30 september 2000. Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om en senare tidpunkt.
   3. Följande gäller för en verksamhet med genetiskt modifierade mikroorganismer som har påbörjats före den 5 juni 2000 och som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt denna förordning men som inte har anmälts eller omfattas av tillstånd enligt förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer.
Den som bedriver verksamheten skall senast den 5 juni 2000 underrätta tillsynsmyndigheten om att verksamheten bedrivs och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för att preliminärt kunna bedöma om verksamheten är en F-verksamhet, L- verksamhet eller R-verksamhet. Om det är sannolikt att verksamheten är en F-verksamhet, får den fortsätta att bedrivas utan hinder av att anmälan inte fullgjorts enligt 16-19 §§ denna förordning. I övriga fall skall tillsynsmyndigheten besluta om de villkor på vilka verksamheten får bedrivas trots att anmälan inte har fullgjorts eller tillstånd meddelats enligt denna förordning. Verksamheten får bedrivas i avvaktan på tillsynsmyndighetens beslut. Bestämmelserna i 20-22 §§ skall tillämpas som om underrättelsen vore en fullgjord anmälan. Om tillsynsmyndigheten inte beslutar annat, får en verksamhet inte bedrivas med stöd av denna övergångsbestämmelse efter den 30 september 2000. En verksamhet får inte heller bedrivas med stöd av denna övergångsbestämmelse, om verksamheten före den 5 juni 2000 har bedrivits i strid mot bestämmelserna om tillståndskrav i förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer.
   4. Följande gäller för en verksamhet med andra genetiskt modifierade organismer än mikroorganismer om verksamheten har påbörjats före den 1 maj 2001. Verksamheten får fortsätta att bedrivas som om anmälan har fullgjorts eller tillstånd har meddelats enligt denna förordning till dess att tillsynsmyndigheten beslutar annat. Detta gäller under förutsättning att anmälan enligt 29 § lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 1 juni 2001 och att ansökan om tillstånd enligt 28 § lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 1 september 2001. Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om en senare tidpunkt. Förordning (2001:19)