Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:222). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-05-28


2 §

  I förordningen finns bestämmelser i anslutning till 8 kap. 6 § budgetlagen (2011:203) om överlåtelse genom gåva av sådan lös egendom som tillhör staten och som finns hos Försvarsmakten och inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.

Förordningen innehåller även bestämmelser om överföring från Försvarsmakten till andra statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen av sådan lös egendom som tillhör staten och som inte längre behövs för Försvarsmaktens egen verksamhet eller blivit obrukbar hos Försvarsmakten.

Förordningen gäller inte för aktier eller andelar i företag, för tomträtt eller för byggnad som är lös egendom.
Förordningen gäller inte heller för krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Förordning (2011:222)

7 a §

  Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel till en kommun, under förutsättning att materielen endast ska användas vid fullgörandet av sådana uppgifter som kommunen enligt lag eller annan författning är skyldig att utföra och som inte är utsatta för konkurrens.

Försvarsmakten ska vid sin prövning av om en överlåtelse ska ske i varje enskilt fall samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1019)

7 b §

  Vid en överlåtelse enligt 7 a § skall Försvarsmakten som villkor för överlåtelsen ställa krav på att en kommun inte får överlåta eller upplåta materielen. Förordning (2005:169)