Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

38 av 80 paragrafer (48 %) har ändrats i förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:1090). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag upphävdes 2005-07-01 genom SFS 2005:527


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-02


2 §

  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas i vissa kommuner eller delar av kommuner som är indelade i två stödområden, A och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

Bidrag får lämnas till bidragsmottagare enligt 10 och 11 §§.
För vissa områden gäller särskilda bestämmelser enligt 22 §.

Av 20 b § framgår att bidrag i vissa fall även får lämnas i områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 men som inte ingår i stödområde A eller B. Förordning (2004:40)

4 §

  Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag
   1. har färre än 250 anställda, och
   2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år. Förordning (2004:1090)

4 a §

  Med små företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag
   1. har färre än 50 anställda, och
   2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar högst 10 miljoner euro per år.
Förordning (2004:1090)

4 b §

  Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av
   1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
   2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i icke börsnoterade företag, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
   3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
   4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder. Förordning (2004:1090)

4 c §

  Med anknutna företag avses företag där
   1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag,
   2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
   3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller
   4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom
      a) ett eller flera andra företag,
      b) de investerare som avses i 4 b § andra stycket, eller
      c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.
Förordning (2004:1090)

4 d §

  Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små eller medelstora företag enligt 4 eller 4 a § endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 b § andra stycket. Förordning (2004:1090)

5 §

  I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel i vissa särskilt angivna län.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 45, 46, 48, 50, 53, 59, 61, 66, 70 och 72 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet.
Förordning (2002:960)

10 §

  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag enligt 20 b § till privatägda företag får dock lämnas endast till små företag.

Till ideella organisationer eller intresseorganisationer får bidrag lämnas till utgifter för utlokalisering av verksamhet från Stockholmsregionen även om de inte bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Förordning (2004:40)

11 §

  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till kommuners eller direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 18 §, framställning av fasta bränslen enligt 19 § och uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 20-20 b §§.

Om det finns synnerliga skäl får Verket för näringslivsutveckling medge att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalt utvecklingsbidrag har lämnats också övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av bidraget. Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning bevaras. Förordning (2004:40)

12 §

  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till industriell och industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet, tjänste- och servicecerksamhet, turistverksamhet, framställning av fasta bränslen, uppförande av lokaler för uthyrning samt annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

Tjänste- och servicecerksamhet skall vara inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad för att bidrag skall kunna lämnas. Förordning (2002:960)

16 §

  Regionalt utvecklingsbidrag får inte lämnas till
   1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller fiskeriverksamhet,
   2. transportverksamhet,
   3. verksamhet inom stålindustrin som omfattas av bilaga B till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt,
   4. verksamhet inom syntetfiberindustrin som omfattas av bilaga D till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.

Regionalt utvecklingsbidrag som uppgår till mer än 5 miljoner euro får lämnas till verksamhet inom motorfordonsindustrin som omfattas av bilaga C till de i första stycket angivna rambestämmelserna endast om bidraget inte överstiger 30 procent av de stödnivåer som anges i 25, 29 eller 32 §.
Förordning (2004:1090)

17 §

  Regionalt utvecklingsbidrag till projekt som har en sammanlagd investeringskostnad på minst 50 miljoner euro får lämnas endast om stödet är förenligt med kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.

Kommissionen skall godkänna bidrag till verksamhet inom varvsindustrin. Förordning (2004:1090)

19 §

  Regionalt utvecklingsbidrag till framställning av fasta bränslen bör lämnas som komplettering till stöd enligt förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik.

Bidraget skall i första hand lämnas till anläggningar där energiråvara i form av flis framställs eller förädlas eller i form av torv bryts eller förädlas. För torvproduktion får bidraget avse också beredning av täkt eller anordningar för sådan beredning eller för brytning. Bidrag får lämnas endast till verksamheter som bedrivs i större omfattning och har permanent karaktär. Bidrag får inte lämnas till förbränningsanläggningar.

Beslut om bidrag skall fattas efter samråd med Statens energimyndighet. Förordning (2004:40)

20 §

  Regionalt utvecklingsbidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort med högst 10 000 invånare om
   1. orten har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och
   2. det på orten saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast bedrivas verksamhet som är bidragsberättigande enligt 12 §. Hyresgästen skall uppfylla de villkor som anges i 6, 7, 10, 11 och 13-15 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda bara för ett företag. De får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för bidrag i detta stycke.

I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen får bidrag även lämnas till ombyggnad och restaurering av större lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall som villkor för bidraget, bestämmelser om hyrans storlek meddelas i beslutet om bidrag. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala utvecklingsbidraget. Förordning (2004:40)

20 a §

  Regionalt utvecklingsbidrag till ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som har fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare, om
   1. orten är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,
   2. orten har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och
   3. det på orten saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast bedrivas verksamhet som är bidragsberättigande enligt 12 §. Hyresgästen skall uppfylla de villkor som anges i 6, 7, 10, 11 och 13-15 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda för bara ett företag. De får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för bidrag i detta stycke.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall som villkor för bidraget, bestämmelser om hyrans storlek meddelas i beslutet om bidrag. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala utvecklingsbidraget. Förordning (2004:40)

20 b §

  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 20 eller 20 a § får även lämnas på orter i områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 men som inte ingår i stödområde A eller B. Lokalerna får dock hyras ut endast till små företag.

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag3 gäller i fråga om bidragsgivningen. Förordning (2004:40)

26 §

  Till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 20 § och till ombyggnad och restaurering av sådana lokaler enligt 20 a § får regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 30 procent av den totala investeringskostnaden i stödområde A och med högst 20 procent av den totala investeringskostnaden i stödområde B.

Regionalt utvecklingsbidrag enligt 20 b § får lämnas med högst 15 procent av den totala investeringskostnaden. För åtgärderna skall det stöd som möjliggörs av medel från Europeiska gemenskapen utnyttjas i största möjliga mån.
Förordning (2004:40)

33 §

  Med utbildning avses
   1. allmän utbildning: utbildning som ger kvalifikationer eller kunskap som leder till någon form av erkännande, t.ex. intyg eller godkännande, av offentliga myndigheter eller organ eller av andra organ eller institutioner som staten eller Europeiska gemenskapernas kommission har givit befogenheter inom detta område, eller som är öppen för anställda vid olika företag eller organiseras som ett led i ett samarbete mellan flera företag som är oberoende av varandra,
   2. särskild utbildning: utbildning som omfattar teoretisk och praktisk undervisning som direkt och främst är tillämplig på den anställdes nuvarande eller framtida anställning hos bidragsmottagaren, är kopplad till en viss verksamhet i bidragsmottagarens specifika verksamhet och endast i mycket begränsad utsträckning är överförbar till andra företag eller arbetsområden. Förordning (2000:1144)

45 §

  Länsstyrelsen skall avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag om det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst 25 miljoner kronor. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immateriella investeringar, utbildning, konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och utvecklingsarbete samt medel för omsättningstillgångar.

Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler som inte ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag.

Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag till immateriella investeringar, utbildning, informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och utvecklingsarbete om de sammanlagda utgifterna för dessa ändamål är högst 4 miljoner kronor.

Länsstyrelsen skall dessutom avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 52 § förklarats vara av den art att bidrag kan lämnas.

Om utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i första och tredje stycket skall ärendet prövas av Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2002:960)

46 §

  Verket för näringslivsutveckling skall avgöra ärenden som till någon del gäller
   1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
   2. bidrag till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades,
   3. bidrag till verksamhet som är eller väntas bli föremål för en rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål för en sådan åtgärd,
   4. bidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning som ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag,
   5. bidrag till ombyggnad och restaurering av större lokaler i ort som är utsatt för en särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,
   6. bidrag i samband med större investeringar av strategisk betydelse enligt 22 §,
   7. bidrag till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen och verksamheten inte i ett förhandsbesked enligt 52 § förklarats vara av den art att bidrag kan lämnas.

Länsstyrelsen skall med eget yttrande överlämna ärenden enligt första stycket 1-7 till Verket för näringslivsutveckling.
Förordning (2002:960)

47 §

  Verket för näringslivsutveckling skall med eget yttrande överlämna ett ärende till regeringen, om
   1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs enligt 17 §,
   2. ärendet avser bidrag till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, eller
   3. ärendet annars har principiell vikt eller är av stor betydelse. Förordning (2000:1144)

48 §

  En ansökan skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. En ansökan som inte skall avgöras av länsstyrelsen får också ges in till Verket för näringslivsutveckling.

En ansökan om regionalt utvecklingsbidrag skall ha kommit in till behörig myndighet innan investeringarna påbörjas.
Förordning (2000:1144)

49 §

  Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts.
Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om bidrag eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1144)

50 §

  De ärenden i vilka ansökan har getts in till länsstyrelsen skall beredas av länsstyrelsen. Förordning (2003:597)

51 §

  De ärenden i vilka ansökan har getts in till Verket för näringslivsutveckling skall beredas av verket.

För det fall att en ansökan givits in direkt till verket, får verket avgöra ärendet utan yttrande av länsstyrelsen om det framstår som obehövligt. Förordning (2000:1144)

52 §

  Efter ansökan lämnar Verket för näringslivsutveckling förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att regionalt utvecklingsbidrag kan lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

Om ansökan om bidrag görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att bidrag kan lämnas till verksamheten.

Gäller ansökan om förhandsbesked bidrag till ett affärsverk eller en uppdragsmyndighet skall Verket för näringslivsutveckling med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning. Detsamma skall gälla om ansökan avser en fråga som har principiell betydelse eller är av stor vikt. Förordning (2000:1144)

54 §

  När ett regionalt utvecklingsbidrag beviljas, bestäms bidragets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som beviljat bidraget eller, om regeringen beviljat bidraget, Verket för näringslivsutveckling, bidragets storlek slutligt.

Endast om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades. Förordning (2000:1144)

55 §

  Ett beslut om att bevilja regionalt utvecklingsbidrag upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som bidraget avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet meddelades, eller inom den kortare tid som bestäms i samband med beslutet om bidrag, samt avslutats och redovisats inom tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har beviljat bidrag medge förlängning av sådan tid. Har bidrag beviljats av regeringen beslutar dock Verket för näringslivsutveckling om förlängning. Förordning (2000:1144)

57 §

  Bidraget får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning. Om inte hela bidraget har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat lyftas, kan mottagaren fråntas rätten till den innestående delen av bidraget. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat bidraget eller, om regeringen har beviljat bidraget, av Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1144)

59 §

  Länsstyrelsen får medge ändring av säkerheten för ett regionalt utvecklingsbidrag som tidigare har beviljats av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar regionalt stöd till skall komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, skall frågan lämnas över till verkets avgörande. Förordning (2000:1144)

61 §

  För regionalt utvecklingsbidrag som har beviljats av regeringen svarar Verket för näringslivsutveckling för tillsyn och uppföljning.

Verket kan, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över detta ansvar till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden skall uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och kronofogdemyndighet, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta. Förordning (2000:1144)

62 §

  Uppföljningsmyndigheten får medge ändring av villkor för regionalt utvecklingsbidrag. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med bidraget eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, skall frågan avgöras av Verket för näringslivsutveckling eller regeringen. Förordning (2000:1144)

64 §

  Verket för näringslivsutveckling skall vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot bidragsmottagaren. Verket får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell betydelse skall dock lämnas över till regeringen för avgörande.

Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas. Förordning (2000:1144)

66 §

  Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt utvecklingsbidrag eller en del av det under en tid av fem år från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om
   1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,
   2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
   3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för bidraget,
   4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
   5. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Verket för näringslivsutveckling eller av verket till regeringen för avgörande. Förordning (2000:1144)

67 §

  Möjligheten till återkrav enligt 66 § upphör successivt under femårsperioden på så sätt att den del av ett regionalt utvecklingsbidrag som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga bidragsbeloppet.

Den som beviljar bidraget får samtidigt besluta att minskningen skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling.
Förordning (2000:1144)

70 §

  Om ett bidrag helt eller delvis kan krävas åter enligt 63 och 66-68 §§ skall den som har beviljats regionalt utvecklingsbidrag göra följande.
   1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat bidraget. Av redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
   2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av motsvarande betydelse.
   3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats bidraget.
   4. Ge Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i denna paragraf.
Förordning (2000:1144)

72 §

  Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt 60 §, genast underrätta Verket för näringslivsutveckling om den får kännedom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt 63 eller 68 §.
Förordning (2000:1144)

74 §

  Verket för näringslivsutveckling får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2000:1144)