Förordning (2000:282) om småföretagsstöd

4 av 33 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (2000:282) om småföretagsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:1146). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2000:282) om småföretagsstöd upphävdes 2002-01-01 genom SFS 2001:1262


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-02


15 §

  har upphävts genom förordning (2000:1146)

16 §

  Efter ansökan lämnar Verket för näringslivsutveckling förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att stöd kan lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd kan lämnas till verksamheten.
Förordning (2000:1146)

29 §

  Om ett stöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 25-28 §§ skall den som har beviljats småföretagsstöd göra följande:
   1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet. Av redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
   2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller liknande tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av motsvarande betydelse.
   3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats stödet.
   4. Ge Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.
Förordning (2000:1146)

33 §

  Verket för näringslivsutveckling får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2000:1146)