Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

39 av 49 paragrafer (80 %) har ändrats i förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:389). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling upphävdes 2015-05-01 genom SFS 2015:210


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-11-12


1 §

  För att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt får i den utsträckning det finns medel regionalt bidrag till företagsutveckling lämnas enligt denna förordning.

Regionalt bidrag till företagsutveckling skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen. Förordning (2005:529)

2 §

  Regionalt bidrag till företagsutveckling lämnas med de begränsningar och i enlighet med de handläggningsregler som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2014:389)

3 §

  Bidraget får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som bidraget avser skall kunna genomföras.

Bidrag får inte lämnas till investeringar som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts.
Förordning (2005:529)

4 §

  Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas till samma bidragsmottagare med högst 1 200 000 kronor under en period av tre beskattningsår. Företag inom vägtransportsektorn får dock beviljas bidrag med högst 800 000 kronor inom samma period. Om flera företag samverkar inom ett projekt, enligt 18 § 1, gäller begränsningen varje företag för sig.
Förordning (2007:802)

5 §

  Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag
   1. har färre än 250 anställda, och
   2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år. Förordning (2004:1091)

5 a §

  Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av
   1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
   2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att dessas sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
   3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
   4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder. Förordning (2007:583)

6 §

  I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.
Förordning (2010:1757)

7 §

  Bidrag får lämnas till
   1. små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor, och
   2. företag som gemensamt genomför ett samverkansprojekt för investeringar enligt 13 §. Bidrag får i detta fall lämnas även till stora företag under förutsättning att de ingår i ett samverkansprojekt med små eller medelstora företag, samt till en organisation om denna administrerar samverkansprojektet.
Förordning (2007:802)

8 §

  Bidrag får lämnas i hela landet i följande områden:
   1. stödområdena A och B enligt förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd,
   2. glesbygd,
   3. landsbygd, och
   4. utanför de områden som anges i 1-3.
Förordning (2014:389)

12 §

  För att främja en enhetlig praxis vid bedömningen av vilka områden som utgör glesbygd eller landsbygd ska länsstyrelserna samråda med Tillväxtverket och de angränsande länens länsstyrelser.

Tillväxtverket ska utöva tillsyn över att länsstyrelsernas bedömning av vilka områden som ska utgöra glesbygd eller landsbygd blir enhetlig. Förordning (2009:155)

14 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

15 §

  Regionalt bidrag till företagsutveckling får inte lämnas till verksamhet som avser saluföring och bearbetning av jordbruksprodukter. Förordning (2007:802)

17 §

  har upphävts genom förordning (2014:389)

18 §

  Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas högst med ett belopp som motsvarar följande procenttal av de utgifter som har godkänts för investeringen:
   1. 50 procent för åtgärder som ska genomföras i form av ett samverkansprojekt som omfattar minst tre fristående företag eller, om det finns särskilda skäl, två fristående företag, som är begränsat i tiden samt för de deltagande företagen beräknas skapa ett mervärde som annars inte skulle uppstå,
   2. 50 procent för åtgärder som följer av deltagande i projekt inom regionala tillväxtprogram eller strukturfondsprogram,
   3. 50 procent för investering i glesbygd,
   4. 40 procent för investering i ett sådant område inom stödområde A som inte utgör glesbygd,
   5. 25 procent för investering i övrigt.
Förordning (2014:389)

19 §

  Regionalt bidrag till företagsutveckling i form av en konsultcheck får lämnas med högst 50 procent av de godkända utgifterna för investeringen. Ett sådant bidrag får inte överstiga 150 000 kronor. Bidraget får endast avse investeringar enligt 13 § 4. Förordning (2007:802)

20 §

  Regionalt bidrag till företagsutveckling i form av mikrobidrag får lämnas för investeringar för vilka de godkända utgifterna uppgår till högst 60 000 kronor med ett belopp som motsvarar 50 procent av utgifterna. Om de godkända utgifterna för investeringen uppgår till högst 60 000 kronor får vid bedömningen av om bidrag kan beviljas hänsyn tas, förutom till förhållandena enligt 16 §, till den sökandes hela försörjningssituation. Förordning (2005:529)

21 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

22 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

23 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

24 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

25 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

26 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

27 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

28 §

  Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling skall ges in till och avgöras av länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. Förordning (2005:529)

29 §

  För regionalt bidrag till företagsutveckling enligt 18 § 3-5 skall ställas den säkerhet som behövs med hänsyn till bidragets storlek, mottagarens ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet samt till övriga omständigheter. Förordning (2005:529)

30 §

  Beslut om bidrag ska, förutom de särskilda villkor som gäller för stöd av mindre betydelse, innehålla de villkor som kan behövas för tillsyn och uppföljning av hur bidraget används. Förordning (2007:802)

31 §

  Länsstyrelsen skall svara för uppföljningen av bidragsärendet och utöva tillsyn över att bidraget utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med de föreskrifter och villkor som gäller för bidraget. Förordning (2005:529)

32 §

  För uppföljningen av bidragsärenden skall det finnas rutiner som är anpassade för bidragsformen och som medger en flexibel tillämpning med utgångspunkt från bidragsbeloppets storlek. Förordning (2005:529)

34 §

  Om det uppstår en påtaglig risk för att syftet med bidraget inte kommer att kunna uppnås eller om risken ökar avsevärt för staten jämfört med förhållandena vid tidpunkten för beslutet om bidraget, skall länsstyrelsen vidta de åtgärder som motiveras av bidragets ändamål och statens intressen som fordringsägare. Förordning (2005:529)

35 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

36 §

  Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt mot bidragsmottagaren. Länsstyrelsen får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Förordning (2005:741)

37 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

38 §

  har upphävts genom förordning (2005:529)

39 §

  Ett regionalt bidrag till företagsutveckling får av länsstyrelsen krävas åter helt eller delvis inom tio år från den dag bidraget helt utbetalats, om
   1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att bidraget beviljades, eller
   2. bidraget utan tillstånd har använts för något annat ändamål än som avsetts. Förordning (2005:529)

40 §

  Ett regionalt bidrag till företagsutveckling eller en del av det får av länsstyrelsen vidare krävas åter under en tid av fem år från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om
   1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,
   2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
   3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för bidraget,
   4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
   5. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla det. Förordning (2005:529)

41 §

  Möjligheten till återkrav enligt 40 § upphör successivt under femårsperioden på så sätt att den del av bidraget som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga bidragsbeloppet. Länsstyrelsen får när bidraget beviljas samtidigt besluta att minskningen skall ske på annat sätt om det finns särskilda skäl för det.
Förordning (2005:529)

43 §

  Inträffar direkt eller indirekt någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse för vilken bidraget har beviljats, skall länsstyrelsen ompröva bidragsfrågan.
Länsstyrelsen får därvid
   1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye ägaren, om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas genom ändringen,
   2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 40-42 §§ till ett lån med villkor som anges i beslutet, eller
   3. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan återkrävas. Förordning (2005:529)

44 §

  Beslutet om bidrag skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i 39-43 §§. Förordning (2005:529)

46 §

  Tillväxtverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2009:319)