Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer

5 av 15 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1237). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-23


4 §

  Statsbidrag får lämnas även till handikapporganisationer som inte uppfyller de villkor som anges i 3 § 4-6 om det finns synnerliga skäl. Förordning (2007:1237)

5 §

  Statsbidrag kan lämnas i form av grundbidrag, medlemsbidrag, föreningsbidrag, merkostnadsbidrag och medel för samarbete.

Grundbidraget ska, om inte annat anges i 5 a eller 5 b §, vara ett fast belopp som är lika för alla organisationer.
Förordning (2007:1237)

5 a §

  Om en handikapporganisation året före det år bidragsansökan avser inte fått bidrag enligt denna förordning, ska grundbidraget, medlemsbidraget, föreningsbidraget och merkostnadsbidraget reduceras under de två första åren som organisationen uppfyller förutsättningarna för bidrag enligt 3 eller 4 §.

Socialstyrelsen ska fastställa andelstal för beräkning av de reducerade bidragens storlek. Det andelstal som fastställs för det första året ska vara lägre än det som fastställs för det andra året. Förordning (2007:1237)

5 b §

  Om en handikapporganisation uppfyller de förutsättningar som anges i 3 § 1-3 men inte 4 § är tillämplig, får bidrag ändå lämnas till organisationen under högst två år om organisationen året före det år bidragsansökan avser fick bidrag enligt denna förordning. Grundbidraget, medlemsbidraget, föreningsbidraget och merkostnadsbidraget ska då reduceras.

Socialstyrelsen ska fastställa andelstal för beräkning av de reducerade bidragens storlek. Det andelstal som fastställs för det första året ska vara högre än det som fastställs för det andra året. Förordning (2007:1237)

13 §

  Socialstyrelsen får meddela dels de närmare föreskrifter som behövs för beräkningen av statsbidrag, dels de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2007:1237)