Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

15 av 21 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2001:100) om den officiella statistiken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1040). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


2 §

  Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.

En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.
Förordning (2001:997)

4 §

  Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet
   1. blir så enkelt som möjligt,
   2. står i proportion till användarnas behov, och
   3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register.
Förordning (2013:946)

5 §

  Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om
   1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,
   2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
   3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
   4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,
   5. lagerhållning,
   6. investeringar,
   7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
   8. priser för varor och tjänster,
   9. intäkter och kostnader,
   10. import och export,
   11. energiåtgång,
   12. tillgångar och skulder,
   13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
   14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och
   15. miljöskyddskostnader.
Förordning (2013:946)

5 a §

  Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om
   1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,
   2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, och
   3. djurhållning.

Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten.
Förordning (2013:946)

5 b §

  Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4. Förordning (2013:946)

5 c §

  Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7, samt uppgifter om
   1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
   2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
   3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial,
   4. företag ägda av kommuner eller regioner, och
   5. alternativa utförare av kommun- och regionfinansierad verksamhet.

Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2019:1040)

5 d §

  Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7 och uppgifter från de årliga boksluten.

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2013:946)

6 §

  En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.
Förordning (2004:943)

7 §

  När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om
   1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
   2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på,
   3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
   4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
   5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
   6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
   7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och
   8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.

Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordning (2018:359)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2001:997)

12 §

  Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag. Förordning (2001:997)

13 §

  De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift. Förordning (2013:946)

13 a §

  De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet. Förordning (2016:823)

15 §

  En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5-5 d §§ denna förordning. Förordning (2013:946)

16 §

  Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna
   1. i 13 § första stycket och 13 a §, och
   2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter. Förordning (2016:823)