Förordning (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning

9 av 13 paragrafer (69 %) har ändrats i förordning (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:822). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 §

  I denna förordning avses med

bullerdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009,
utrustning: alla maskiner som enligt definitionen i artikel 2 a, b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009, antingen är självgående eller kan förflyttas och som oberoende av framdrivningssystem är avsedda att i enlighet med sin typ användas utomhus och som bidrar till exponering för buller i miljön,
användning av utrustning utomhus: användning av utrustning i en miljö där ljud inte eller endast i ringa grad hindras från att sprida sig, t.ex. i tält, under regnskydd eller i tomma husstommar,
märkning: att förse utrustning med synlig, lättläst och outplånlig märkning enligt definitionen i rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv, åtföljd av uppgift om den garanterade ljudeffektnivån,
ljudeffektnivå Lwa: A-vägd ljudeffektnivå i dB i förhållande till 1 pW enligt definitionen i EN ISO 3744:1995 och EN ISO 3746:1995,
uppmätt ljudeffektnivå: en ljudeffektnivå som fastställts enligt de mätningar som framgår av bilaga III till bullerdirektivet; de uppmätta värdena kan fastställas antingen för en enda maskin som är representativ för typen av utrustning eller som medelvärdet för ett antal maskiner,
garanterad ljudeffektnivå: en ljudeffektnivå som fastställts enligt kraven i bilaga III till bullerdirektivet, inbegripet de osäkerhetsfaktorer som beror på variationer i produktionen samt mätförfarandena, och i fråga om vilken tillverkaren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud bekräftar att den enligt de tekniska instrument som används och som det hänvisas till i den tekniska dokumentationen inte överskrids,
EU-försäkran: en sådan EG-försäkran som avses i bullerdirektivet.

Definitionerna av de olika typerna av utrustning som anges i denna förordning finns i bilaga I till bullerdirektivet.
Förordning (2011:126)

5 §

  Utrustning får inte släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän tillverkaren eller tillverkarens ombud säkerställer att
   1. utrustningen uppfyller kraven i denna förordning,
   2. de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i 6 § har slutförts, och
   3. utrustningen är försedd med CE-märkning och uppgift om garanterad ljudeffektnivå samt åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse.

Om varken tillverkaren eller tillverkarens ombud är etablerade inom unionens område ska skyldigheterna enligt denna förordning fullgöras av den som släpper ut utrustningen på marknaden eller tar den i bruk inom unionens område.

Trots att utrustningen inte uppfyller kraven i denna förordning kan utrustningen visas på mässor, utställningar, demonstrationer eller vid andra motsvarande tillfällen. Utrustningen ska då förses med en väl synlig märkning där det klart framgår att utrustningen inte uppfyller kraven och att den inte kommer att släppas ut på marknaden eller tas i bruk. Förordning (2010:1334)

7 §

  Tillverkaren av utrustning eller tillverkarens ombud ska för varje typ av utrustning upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Försäkran om överensstämmelse ska upprättas på svenska, om utrustningen tas i bruk i Sverige. En sådan försäkran ska innehålla
   1. namn och adress på tillverkaren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud,
   2. namn och adress på den person som innehar den tekniska dokumentationen,
   3. beskrivning av utrustningen,
   4. vilket förfarande för bedömning av överensstämmelse som har följts och i förekommande fall det berörda anmälda organets namn och adress,
   5. uppmätt ljudeffektnivå på en utrustning som är representativ för denna typ,
   6. garanterad ljudeffektnivå för utrustningen,
   7. en hänvisning till bullerdirektivet,
   8. en försäkran om att utrustningen stämmer överens med kraven i bullerdirektivet,
   9. i tillämpliga fall en försäkran om överensstämmelse och en hänvisning till andra EU-direktiv som tillämpats,
   10. plats och datum för försäkran, och
   11. uppgifter om den person som är befullmäktigad att underteckna den lagligt bindande försäkran för tillverkaren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud.

Tillverkaren av utrustning eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud ska under tio år från den tidpunkt då utrustningen senast tillverkades bevara ett exemplar av EU-försäkran tillsammans med den tekniska dokumentationen enligt bilaga 3 punkten 3, bilaga 4 punkten 2, bilaga 5 punkterna 3.1 och 3.3 samt bilaga 6 punkten 3. Förordning (2010:1334)

8 §

  Utrustning som släpps ut på marknaden eller tas i bruk och som stämmer överens med kraven i denna förordning ska vara försedd med CE-märkning om överensstämmelse. Beträffande CE- märkning och hur den ska utformas gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
Märkningen ska åtföljas av en uppgift om den garanterade ljudeffektnivån på det sätt som framgår av bilaga IV till bullerdirektivet. Uppgiften om den garanterade ljudeffektnivån ska anbringas på ett synligt, lättläst och outplånligt sätt på varje enhet.

Om utrustning som avses i 3 och 4 §§ omfattas av andra direktiv i fråga om andra faktorer som också rör CE-märkning, ska det av märkningen framgå att utrustningen också överensstämmer med kraven i de andra direktiven. Om ett eller flera av de andra direktiven tillåter tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilka bestämmelser han ska följa, ska CE-märkningen ange att utrustningen endast uppfyller kraven i de direktiv tillverkaren har följt. I så fall ska hänvisningen till dessa rättsakter lämnas i de dokument, meddelanden eller anvisningar som medföljer utrustningen. Förordning (2011:822)

9 §

  Transportstyrelsen skall utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall utöva den lokala tillsynen i varje kommun.

Tillsynsmyndigheterna skall när det är påkallat samarbeta i tillsynsarbetet. Förordning (2008:1198)

10 §

  Bestämmelser om utseende och anmälan av organ som ska fullgöra uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse finns i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
Förordning (2011:822)

11 §

  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att utrustning ska uppfylla de krav som ställs i denna förordning.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter finns i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner.
Förordning (2010:1601)

12 §

  Tillverkaren av utrustningen eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud ska sända ett exemplar av EU- försäkran om överensstämmelse till Europeiska kommissionen och Transportstyrelsen för varje typ av utrustning, om den är tillverkad i Sverige eller ska tas i bruk i Sverige som första land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Förordning (2010:1334)

13 §

  Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse enligt denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen samt om överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Bilaga 1 är inte med här. Bilagan senast ändrad genom förordning (2006:151)