Förordning (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket

23 av 36 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:40). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1052


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-08-03


1 §

  Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet på miljöområdet och skall vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete skall syfta till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. Därvid skall de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och strategierna för att uppnå dessa vara vägledande.

Naturvårdsverket skall bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver nationellt och internationellt. Förordning (2003:1191)

2 §

  I arbetet med att nå miljökvalitetsmålen har Naturvårdsverket ett övergripande ansvar för miljömålsfrågor.

Naturvårdsverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Naturvårdsverket ansvarar för att samordna arbetet inom ramen för strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp.
Förordning (2006:1151)

3 §

  Verket skall särskilt
   1. vägleda, samordna, följa upp och utvärdera miljö- och tillsynsarbetet i förhållande till sektorsmyndigheterna och andra centrala, regionala och lokala myndigheter och vid behov föreslå åtgärder för miljömålsarbetets, tillsynsarbetets och det övriga miljöarbetets utveckling,
   2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden som handläggs hos myndighet och i domstol och därvid följa hur miljöbalken tillämpas,
   3. ansvara för genomförandet av miljöövervakning samt beskriva och analysera miljötillståndet och miljöutvecklingen,
   4. se till att kunskaperna om miljön och miljöarbetet görs tillgängliga,
   5. bevaka att miljöaspekterna blir en integrerad del inom alla sektorer,
   6. bevaka och verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder är miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för konsumenterna,
   7. finansiera miljöforskning till stöd för verkets arbete,
   8. för statens räkning förvärva värdefulla naturområden,
   9. följa olika styrmedels effektivitet för att nå miljökvalitetsmålen,
   10. analysera och väga in samhällsekonomiska, juridiska och internationella aspekter i fråga om åtgärder inom miljöområdet,
   11. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, och
   12. bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet avseende miljöfrågor.
Förordning (2006:1151)

5 §

  Naturvårdsverket skall medverka i det svenska internationella miljöarbetet. Naturvårdsverket skall även medverka i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och inom den svenska politiken för global utveckling.

Naturvårdsverket skall svara för internationell rapportering inom sitt ansvarsområde. Förordning (2007:40)

6 §

  I tvister om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken får Naturvårdsverket väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, när verket anser att det är nödvändigt för att tillgodose angelägna allmänna miljöintressen. Förordning (2002:953)

11 §

  Naturvårdsverket bestämmer sin organisation, med undantag av vad som anges i 12-32 b §§. Förordning (2006:1151)

12 §

  Inom verket finns en miljöforskningsnämnd.

Miljöforskningsnämnden ger råd om fördelningen av verkets anslag för forskning. Generaldirektören beslutar om fördelningen av verkets anslag för forskning.
Förordning (2004:1382)

13 §

  Miljöforskningsnämnden består av en ordförande, som utses av regeringen, samt högst elva ledamöter som utses av verkets styrelse. Förordnandena ges för en bestämd tid.
Förordning (2004:1382)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2004:1382)

15 §

  Inom verket finns ett miljömålsråd.

Rådet skall vara ett organ för samråd och samverkan i arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.

Rådet skall
   1. varje år göra en samlad uppföljning, bedömning och rapportering till regeringen i fråga om utvecklingen mot miljökvalitetsmålen och i fråga om det regionala miljömålsarbetet,
   2. sammanställa och lämna underlag till regeringens återkommande fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet, inklusive ekonomisk uppföljning av arbetet, belysning av målkonflikter samt konsekvensanalyserade förslag till kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel,
   3. svara för övergripande information om miljömålsarbetet,
   4. verka för en övergripande samordning av den regionala anpassningen av miljökvalitetsmålen,
   5. fördela medel som behövs för uppföljningen av miljökvalitetsmålen och för miljöövervakningen samt viss internationell rapportering, och
   6. samråda med berörda myndigheter och ge dem den vägledning som de behöver för sin miljömålsrapportering.
Förordning (2006:1151)

16 §

  Miljömålsrådet består av högst arton ledamöter, inklusive ordförande, vilka utses av regeringen för en bestämd tid. En expertgrupp, som utses av verket, skall bistå rådet i dess arbete. Expertgruppen skall bestå av högst sex personer vilka skall representera kommuner, landsting, ideella miljöorganisationer och näringslivet. Förordning (2004:1382)

18 §

  Inom verket finns ett råd för investeringsstöd.

Rådet skall fullgöra verkets uppgifter enligt förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället och förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram. Förordning (2003:263)

19 §

  Rådet för investeringsstöd består av högst nio ledamöter.
Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2004:401)

25 §

  Inom verket finns ett råd för avfallsfrågor.

Rådet skall vara ett organ för samråd i avfallsfrågor och bistå verket i fullgörandet av verkets ansvar på avfallsområdet.
Förordning (2003:1191)

26 §

  Rådet för avfallsfrågor består av högst arton ledamöter.
Verket utser ordförande och andra ledamöter. Rådet utser inom sig vice ordförande. Rådets ledamöter skall företräda berörda aktörer på avfallsområdet. Minst en ledamot skall företräda kommunerna och minst en ledamot skall företräda länsstyrelserna. Förordning (2003:1191)

29 §

  Inom verket finns ett friluftsråd som skall
   1. bistå Naturvårdsverket i fullgörandet av verkets ansvar för bevarande och utvecklande av förutsättningarna för friluftslivet utifrån en helhetssyn på natur- och kulturlandskapet, samt ge råd till myndigheter och övriga i sådana frågor,
   2. besluta om fördelning av verkets anslag för statsbidrag till friluftsorganisationer, och i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

Rådet skall fullgöra sina uppgifter enligt första stycket på ett sätt som
   1. främjar information och utbildning om friluftsliv,
   2. främjar samordningen av de olika verksamheter som bedrivs av olika myndigheter när det gäller friluftsliv,
   3. med beaktande av forskningen på området stimulerar utvecklingsarbete och nätverksbildande om friluftsliv.
Förordning (2004:608)

30 §

  Friluftsrådet består av högst tretton ledamöter.
Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2004:608)

31 §

  Friluftsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (2004:608)

32 §

  Inom verket finns ett råd för tilldelning av utsläppsrätter. Rådet skall bereda ärenden och lämna förslag till verkets beslut om tilldelning av utsläppsrätter.

Rådet består av en representant från vart och ett av Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling. För varje representant skall det finnas en suppleant. Regeringen utser ledamöter och suppleanter för en bestämd tid. Naturvårdsverkets representant är rådets ordförande.

Rådet är beslutfört när representanter för samliga berörda myndigheter är närvarande. Förordning (2004:608)

32 a §

  Inom verket finns ett råd för havsmiljöfrågor. Rådet skall vara ett rådgivande samrådsorgan och bistå verket och samordningsgruppen för havsmiljöfrågor i havsmiljöarbetet.
Förordning (2006:1151)

32 b §

  Rådet för havsmiljöfrågor består av högst femton ledamöter. Verket utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Rådet utser inom sig vice ordförande.
Förordning (2006:1151)

33 §

  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket. Förordning (2004:608)

34 §

  Beslut av generaldirektören om fördelningen av verkets anslag för forskning och beslut av Rådet för investeringsstöd får inte överklagas. Förordning (2004:1382)