Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

5 av 38 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:992). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning upphävdes 2009-04-15 genom SFS 2009:130


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-08-03


1 kap. 9 §

  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning skall ansvara för att personer, som är antagna till och bedriver kvalificerad yrkesutbildning, är försäkrade för personskada. Försäkringen skall avse sådan skada som har uppkommit till följd av olycksfall eller framkallats av sådan smitta som avses i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, om skadan har inträffat i samband med kvalificerad yrkesutbildning i Sverige. Försäkringen skall inte ge rätt till ersättning i den mån den studerande har rätt till ersättning med stöd av författning eller kollektivavtal.

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning skall också ansvara för att det finns en ansvarsförsäkring som avser skador som studerande orsakar arbetsgivaren eller företagaren under utbildningsmomentet lärande i arbete inom kvalificerad yrkesutbildning i Sverige.

Försäkringarna skall tecknas av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning genom överenskommelser med Kammarkollegiet.
Överenskommelserna och ändringar i dessa skall träffas med förbehåll för regeringens godkännande. Förordning (2005:739)

3 kap. 1 §

  Behörig att antas till utbildningen är den som
   1. fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program,
   2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg,
   3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,
   4. genom någon annan verksamhet än utbildning har förvärvat kunskaper som motsvarar dem som utbildningar i 1 eller 2 ger,
   5. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller
   6. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning.

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som behövs. Förordning (2003:344)

4 kap. 2 §

  Ledningsgruppen för utbildningen skall
   1. se till att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning, bestämmelserna i denna förordning och i enlighet med beslut av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning,
   2. anta studerande till utbildningen,
   3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 7 §, och
   4. utfärda examens- och utbildningsbevis.
Förordning (2006:907)

6 kap. 1 §

  En studerande i kvalificerad yrkesutbildning, som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting, får avskiljas från utbildningen under de villkor som anges i 9 § lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning.

Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd enligt 8-20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning och 8 § förordningen (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd.

Nämnden tar upp frågor om avskiljande endast efter skriftlig anmälan från ledningsgruppen för utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren är den studerandes motpart hos Högskolans avskiljandenämnd eller hos domstolen, om ett beslut av nämnden i fråga om avskiljande överklagas. Förordning (2007:992)

6 kap. 2 §

  Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att den studerande tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

Ett beslut om avskiljande ska också innebära att den studerande tills vidare inte får antas till eller fortsätta annan utbildning av samma slag som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om inte avskiljandenämnden beslutar något annat.

Ett beslut om avskiljande innebär också att den studerande tills vidare inte får antas till eller fortsätta någon annan kvalificerad yrkesutbildning som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om det anges i beslutet.
Förordning (2007:992)