Förordning (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1993). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister upphävdes 2012-03-01 genom SFS 2012:18


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-29


1 §

  Vid Linnéuniversitetet finns Institutet för fortbildning av journalister. Institutet har ett nationellt ansvar inom sitt område. Förordning (2010:1787)

3 §

  Institutet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en chef som ska anställas av styrelsen för Linnéuniversitetet efter förslag av institutets styrelse.
Förordning (2009:1225)

4 §

  Styrelsen ska bestå av en ordförande, chefen för institutet och elva övriga ledamöter. Ordföranden och de övriga ledamöterna ska utses av styrelsen för Linnéuniversitetet. De övriga ledamöterna ska utgöras av dels företrädare för centrala press- och etermedieorganisationer, allmänna intressen och institutets personal, dels företrädare för internationella samarbetsorganisationer eller andra personer som har insikt i internationella samarbetsfrågor.

För varje ledamot, utom ordföranden, får det finnas en ersättare.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare ska utses för en tid av högst tre år. En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än sex år i följd.

Styrelsen ska utse en vice ordförande inom sig.
Förordning (2010:1993)

6 §

  Styrelsen ska ansvara för institutets ekonomi och besluta om
   1. institutets organisation, verksamhet och arbetsformer,
   2. dispositionen av institutets resurser,
   3. utbildningens innehåll, och
   4. villkor för antagning till den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten.

Styrelsen ska vidare utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Linnéuniversitetet.
Förordning (2009:1225)