Förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

5 av 13 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:400). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande upphävdes 2008-10-01 genom SFS 2008:612


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-23


1 §

  Nationellt centrum för flexibelt lärande ska stödja användningen av distansmetoder i folkbildning och vuxenutbildning samt komplettera den kommunala vuxenutbildningen genom att erbjuda utbildning av i huvudsak samma slag i form av distansundervisning. I uppgifterna ligger att
   - utveckla och tillhandahålla vuxenutbildning på främst gymnasial nivå i form av distansutbildning,
   - fördela medel till och på annat sätt stödja projekt inom folkbildning och vuxenutbildning som syftar till att utveckla distansutbildning och flexibelt lärande,
   - utveckla och sprida kunskap om arbetssätt och metoder vid användningen av medieburet material som stöd för ett flexibelt lärande,
   - tillhandahålla fortbildning för lärare, skolledare och cirkelledare som ska arbeta som handledare och lärare för deltagare i distansutbildning,
   - tillhandahålla beskrivande information om det aktuella utbudet av internetbaserad programvara, som har relevans för vuxnas lärande i första hand på gymnasial nivå,
   - vara en nätburen informationscentral för IT-stödd distansutbildning,
   - följa och informera om forskning och utvecklingsarbete som rör distansutbildning och flexibelt lärande i andra länder, och
   - i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten utveckla och tillhandahålla stöd för vuxenstuderande, som har teckenspråk som första språk. Förordning (2008:400)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2007:945)

7 §

  Nationellt centrum för flexibelt lärande ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008. Förordning (2007:945)

9 §

  Nationellt centrum för flexibelt lärande skall för uppföljning och utvärdering av skolväsendet lämna de statistiska uppgifter och den verksamhetsredovisning för sin skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma gäller för sådana uppgifter som behövs för verkets nationella utvärderingsprojekt.

Nationellt centrum för flexibelt lärande skall också på begäran av Statens skolverk eller Riksrevisionen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för granskning av de uppgifter som lämnats enligt första stycket.
Förordning (2003:287)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1364)