Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

26 av 52 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1294). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1261


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-24


2 kap. 3 §

  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en självdeklaration skall innehålla för att verket skall kunna fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.
Förordning (2003:1034)

2 kap. 13 §

  Skatteverket får meddela föreskrifter om att de uppgifter som avses i 4 § 1-3 i särskilda fall får lämnas i sammansatta poster om verket ändå kan fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.
Förordning (2003:1034)

3 kap. 1 §

  Skatteverket skall fastställa formulär för självdeklarationer. Deklarationsblanketter skall tillhandahållas kostnadsfritt hos verket.

Skatteverket får se till att blanketter också tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2003:1034)

3 kap. 2 §

  Skatteverket ska på den blankett för den allmänna självdeklarationen som sänds till den skattskyldige förtrycka följande uppgifter, grundade på innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga av verket kända uppgifter:
   1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 2 kap. 1 §,
   2. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader i inkomstslaget kapital,
   3. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pensionssparkonto,
   4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
   5. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, samt
   6. uppgift om underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Lag (2009:544)

3 kap. 3 §

  Skatteverket får föreskriva eller i enskilda fall medge att självdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument. Förordning (2003:1034)

3 kap. 4 §

  Skatteverket skall fastställa formulär för utredning och bankbesked enligt 2 kap. 11 och 12 §§. Blanketter för sådana utredningar och bankbesked skall tillhandahållas kostnadsfritt hos verket. Förordning (2003:1034)

4 kap. 1 §

  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som redaren skall lämna enligt 5 kap. 3 § 4 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Förordning (2003:1034)

4 kap. 2 §

  Skatteverket skall fastställa formulär för särskilda uppgifter. Blanketter för särskilda uppgifter skall tillhandahållas kostnadsfritt hos verket.
Förordning (2003:1034)

5 kap. 4 §

  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en kontrolluppgift om
   1. bilförmån som avser testbilar eller miljöbilar, och
   2. kostförmån. Förordning (2003:1034)

5 kap. 6 §

  Om förmån av fri parkering har getts ut, skall det anges i kontrolluppgiften. Förordning (2004:284)

6 kap. 1 §

  Skatteverket får föreskriva vilka uppgifter enligt 7 kap. 3 § 3 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter om utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som den uppgiftsskyldige skall lämna. Förordning (2003:1034)

7 kap. 2 §

  En kontrolluppgift enligt 10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter om avyttring av andelar i en investeringsfond eller ett fondföretag skall innehålla uppgifter om fondens eller fondföretagets namn.
Förordning (2004:76)

7 kap. 3 §

  Skatteverket får föreskriva att en kontrolluppgift enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall innehålla uppgift om fordringsrättens eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security Identification Number) om sådant nummer finns.
Förordning (2003:1034)

8 kap. 1 §

  Kontrolluppgifter skall innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och för den kontrolluppgiften avser:
   1. namn,
   2. om sådant nummer finns, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, samt
   3. postadress.

Kontrolluppgifter enligt 8 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall, om personnummer eller samordningsnummer saknas för den kontrolluppgiften avser, i stället innehålla uppgift om födelsedatum och födelseort.
Förordning (2005:653)

8 kap. 1 a §

  Kontrolluppgifter enligt 11 kap. 7 a-7 c §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska i stället för vad som anges i 1 § innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige, den kontrolluppgiften avser, försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande tjänstepensionsinstitutet:
   1. namn,
   2. om sådana nummer finns, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, eller motsvarande registreringsnummer, och motsvarande utländska nummer, samt
   3. postadress. Förordning (2011:256)

8 kap. 2 §

  Skatteverket får föreskriva att en kontrolluppgift skall lämnas till en annan myndighet än den som anges i 14 kap. 2-4 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Förordning (2003:1034)

8 kap. 4 §

  Skatteverket skall fastställa formulär för kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter.
Blanketter för kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter skall kostnadsfritt tillhandahållas hos verket.

Skatteverket får se till att blanketter också tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2003:1034)

8 kap. 5 §

  Skatteverket ska fastställa formulär för åtagande att lämna kontrolluppgift om pensionsförsäkring eller sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring och åtagande att lämna kontrolluppgift om gåva. Blanketter för åtaganden ska kostnadsfritt tillhandahållas hos verket.
Förordning (2011:1294)

8 kap. 6 §

  Åtagande att lämna kontrolluppgift om pensionsförsäkring eller sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring ska innehålla följande identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren eller tjänstepensionsinstitutet, försäkringstagaren och den försäkrade:
   1. namn,
   2. om sådana nummer finns, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, eller motsvarande registreringsnummer, och motsvarande utländska nummer, samt
   3. postadress.

Åtagandet ska också innehålla identifikationsuppgifter för avtalet om pensionsförsäkring eller tjänstepension såsom försäkringsnummer eller motsvarande. Förordning (2008:217)

8 kap. 7 §

  Åtagande att lämna kontrolluppgift om gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för gåvomottagaren:
   1. namn,
   2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt
   3. postadress. Förordning (2011:1294)

9 kap. 1 §

  Den som har gjort en betalning till eller från utlandet för vilken en kontrolluppgift enligt 12 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska lämnas, ska till den som är skyldig att lämna kontrolluppgiften uppge
   1. om sådant nummer finns, sitt personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer,
   2. betalningens belopp i använd valuta,
   3. betalningsdatum,
   4. valutakod, och
   5. vilket land betalningen går till eller kommer från.

Den som har gjort en betalning till utlandet ska även uppge vad betalningen avser och betalningsmottagarens namn.
Förordning (2008:1045)

10 kap. 2 §

  Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 17 kap. 1-5 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, skall en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite. Förordning (2006:587)

11 kap. 1 §

  Kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall lämnas endast i den utsträckning och omfattning som Skatteverket föreskriver.
Förordning (2003:1034)

11 kap. 2 §

  Skatteverket får föreskriva eller i enskilda fall medge att sådana identifikationsuppgifter som verket inte behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst får uteslutas ur den kontrolluppgift som lämnas till verket.

Uppgifterna får dock inte uteslutas ur ett sådant meddelande som enligt 15 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall lämnas till den som kontrolluppgiften avser. Förordning (2003:1034)

11 kap. 3 §

  Sammandrag av kontrolluppgifter skall lämnas endast i den utsträckning och omfattning som Skatteverket föreskriver.
Förordning (2003:1034)

12 kap. 4 §

  Skatteverket skall meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och denna förordning.
Förordning (2003:1034)