Förordning (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

6 av 20 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:489). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1043


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-23


2 §

  Livsmedelsverket skall
   1. utarbeta regler inom livsmedelsområdet,
   2. utöva offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804) samt leda och samordna livsmedelskontrollen,
   3. hålla regeringen informerad om utvecklingen på livsmedelsområdet,
   4. bistå regeringen i och medverka i EU-arbetet och annat internationellt arbete på livsmedelsområdet,
   5. genomföra utredningar och praktiska vetenskapliga undersökningar om livsmedel och matvanor samt utveckla metoder för livsmedelskontrollen,
   6. informera konsumenter och intressenter i livsmedelskedjan om gällande regelverk och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,
   7. medverka i genomförandet av politiken för regional utveckling,
   8. verka för en utveckling av landets skolmåltider,
   9. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning, och
   10. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet och vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2006:1152)

3 §

  Livsmedelsverket skall vidta åtgärder i syfte att
   - verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
   - öka medborgarnas, särskilt barns och ungdomars, kunskaper om god och säker mat så att de kan göra medvetna val,
   - öka medborgarnas, särskilt barns och ungdomars, kunskap om sambandet mellan kost och hälsa. Förordning (2006:943)

5 §

  Föreskrifter om Livsmedelsverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:943)

7 a §

  Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som ankommer på en medlemsstat enligt artiklarna 41-44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Den samlade kontrollplanen och den årliga rapporten skall utarbetas efter samråd med Jordbruksverket. Förordning (2007:489)

7 b §

  Livsmedelsverket skall inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livsmedel som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Underlaget skall utarbetas i enlighet med samma artikel i denna EG-förordning. Förordning (2006:943)

7 c §

  Livsmedelsverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 10 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1152)