Förordning (2001:1300) om friåret

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2001:1300) om friåret sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:173). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:1300) om friåret upphävdes 2007-01-01 genom SFS 2006:1559


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-20


2 §

  har upphävts genom förordning (2004:758)

5 §

  Den som skall vara ledig från en anställning får, i mån av tillgång på platser, anvisas till friåret om
   -- det finns en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om ledigheten,
   -- arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste två åren, och
   -- arbetsgivaren i samråd med länsarbetsnämnden anställer någon som är arbetslös eller som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program och är inskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen som vikarie för den friårsledige eller för en annan arbetstagare som vikarierar för den ledige.

Arbetsgivaren väljer vem som skall anställas som vikarie för den friårsledige efter förslag från länsarbetsnämnden.
Länsarbetsnämnden skall i första hand föreslå någon som är långtidsinskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen, som har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller som är invandrare. Strävan efter att föreslå vikarier ur de grupperna får dock inte gå ut över någons möjligheter att anvisas friåret. Den som anställs skall anställas med minst samma sysselsättningsgrad som den friårsledige har.

Om någon annan än den som är tänkt att anställas gör anspråk på företrädesrätt till anställningen enligt 25 eller 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd får anvisningen inte göras.
Förordning (2005:173)

6 §

  En anvisning skall gälla under minst tre månader och längst tolv månader. Om någon som tidigare anvisats friåret anvisas igen får den sammanlagda tiden med friår uppgå till längst 12 månader. Förordning (2004:758)