Förordning (2001:14) om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2001:14) om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:1169). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:14) om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens upphävdes 2008-10-01 genom SFS 2008:612


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Den som har deltagit i ett sådant projekt som har organiserats av Utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens (U 1999:06) eller Myndigheten för skolutveckling skall få ett bevis över sina kunskaper och sin kompetens (kompetensbevis) i en viss bransch eller ett visst yrkesområde.

Kompetensbeviset skall utfärdas av en rektor inom det offentliga skolväsendet i en kommun som ingår i ett sådant projekt. Förordning (2002:1169)

2 §

  Om en deltagare genomgår prövning enligt 4 kap. 16 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning, får avgift inte tas ut enligt förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet.
Förordning (2002:1016)