Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

8 av 15 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:624). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-24


1 §

  En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem.

Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678)

3 §

  Statsbidrag lämnas under följande förutsättningar.
   1. Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.
   2. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.
   3. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
Förordning (2015:153)

5 §

  Med avgiftsgrundande inkomst i 3 § avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret med den begränsning som följer av andra stycket.

Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som överstiger ett belopp som beräknas genom att bastalet 42 000 kronor multipliceras med ett tal som motsvarar kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken som fastställts för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014.
Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.
Förordning (2015:153)

5 a §

  Statens skolverk ska senast den 1 december året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad enligt 5 § och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet enligt 3 och 5 §§. Förordning (2018:1537)

7 §

  För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun.
Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning divideras med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i landet den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor.
Korrigeringsfaktorns värde bestäms så att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med det fastställda sammanlagda statsbidraget. Förordning (2011:678)

8 §

  Statistiska centralbyrån ska senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminärt statsbidrag.

Statens skolverk ska fastställa statsbidraget och under januari månad bidragsåret lämna uppgift till kommunerna om slutligt bidrag. Förordning (2019:624)

9 §

  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk två gånger per bidragsår.

Bidraget betalas ut senast den 31 mars och senast den 30 september bidragsåret med hälften av bidraget per gång.
Förordning (2003:1050)

14 §

  Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2001:160
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2002.
   2. I fråga om kommuner som får statsbidrag för bidragsåret 2002 skall bidrag för bidragsåren 2002 och 2003 beräknas enligt punkterna 3-6.
   3. Vad som nedan i punkterna 4 och 5 benämns intäktsminskning eller intäktsökning utgörs av skillnaden mellan en kommuns beräknade intäkter av avgifter i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen 1999 och summan av en kommuns beräknade intäkter av avgifter enligt 3 § och beräknat statsbidrag enligt 7 §, om denna förordning skulle ha gällt för 1999.
   4. En begränsning av intäktsminskningen skall göras för de kommuner vars beräknade intäktsminskning per invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret överstiger 100 kronor bidragsåret 2002 respektive 300 kronor bidragsåret 2003.
För dessa kommuner skall statsbidraget ökas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den beräknade intäktsminskningen och
   - 100 kronor för 2002, och
   - 300 kronor för 2003.
Förordning (2002:54)