Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

6 av 14 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:625). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  En kommun som har rätt till statsbidrag enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem.
Förordning (2011:679)

5 §

  För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun.
Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning divideras med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i landet den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor.
Korrigeringsfaktorns värde bestäms så att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med det fastställda sammanlagda statsbidraget. Förordning (2011:679)

6 §

  Statistiska centralbyrån ska senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminärt statsbidrag.

Statens skolverk ska fastställa statsbidraget och under januari månad bidragsåret lämna uppgift till kommunerna om slutligt bidrag. Förordning (2019:625)

10 §

  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
   3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §, eller
   4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag. Förordning (2018:1538)

10 a §

  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge ett återkrav helt eller delvis. Förordning (2018:1538)

10 b §

  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge ett krav på ränta helt eller delvis.
Förordning (2018:1538)

Whoops, looks like something went wrong.