Förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1136). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet upphävdes 2010-07-01 genom SFS 2010:439


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  För de förrättningar som utförs med stöd av fordonslagen (2002:574) får besiktningsorganen ta ut avgifter i enlighet med vad som sägs i denna förordning. Förordning (2002:944)

2 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Avgifterna ska vara kostnadsbaserade och beräknade så att full kostnadstäckning vid effektivt resursutnyttjande uppnås i respektive besiktningsorgans verksamhet. Verksamheten ska på längre sikt varken ge överskott eller underskott. Avgifterna ska vara lika över hela landet. Förordning (2008:1136)

4 §

  Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om avgifternas storlek ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket och med det berörda besiktningsorganet.

Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från skyldigheten att samråda med verket. Förordning (2008:1136)

5 §

  Ett besiktningsorgan skall på begäran av Transportstyrelsen eller Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om sin verksamhet samt om de förrättningar som organet tar ut eller avser att ta ut avgifter för och om hur kostnaderna för förrättningarna beräknats. Förordning (2008:1136)

6 §

  För Transportstyrelsens samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 4 § skall besiktningsorganet betala en avgift till Ekonomistyrningsverket. Regeringen fastställer avgiftens storlek. Förordning (2008:1136)