Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

27 av 33 paragrafer (82 %) har ändrats i lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:570). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-23


1 kap. 1 §

  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lagen (1991:1047) om sjuklön och lagen (2020:548) om omställningsstöd, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4-6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.
Lag (2020:550)

1 kap. 1 a §

  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2001:1182)

1 kap. 2 §

  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:228)

1 kap. 3 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:228)

1 kap. 4 §

  Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket för
   1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter,
   2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
   3. fastighetstaxering,
   4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
   5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
   6. handläggning
      a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
      b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
      c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
      d) enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för- land-rapporter på skatteområdet och 33 a kap. skatteförfarandelagen,
      e) enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen, och
      f) enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (2020:548) om omställningsstöd,
   7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande,
   8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,
   9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
   10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2020:551)

1 kap. 5 §

  Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för
   1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för
      a) fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,
      b) utsökning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,
      c) att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån, bidrag och andra stöd,
      d) pensionsberäkning,
      e) tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och
      f) aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register,
   2. att tillhandahålla information som behövs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet,
   3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
   4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:228)

1 kap. 6 §

  Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. Lag (2003:670)

1 kap. 7 §

  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.
Lag (2018:228)

2 kap. 2 §

  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1-9. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2015:901)

2 kap. 3 §

  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:
   1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,
   2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare och andra företrädare,
   3. registrering för skatter och avgifter,
   4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
   5. bestämmande av skatter och avgifter,
   6. underlag för fastighetstaxering,
   7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
   8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
   9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fackförening,
   10. yrkanden och grunder i ett ärende,
   11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
   12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,
   13. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller lagen (2020:548) om omställningsstöd, och
   14. uppgifter om sjuklönekostnad.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket. Lag (2020:550)

2 kap. 4 a §

  I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor. Lag (2012:775)

2 kap. 5 §

  Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
   1. namn och personnummer,
   2. organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
   3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,
   4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,
   5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,
   6. slag av näringsverksamhet,
   7. beslut om likvidation, förenklad avveckling eller konkurs,
   8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt, och
   9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad avsändare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt.
Lag (2018:1678)

2 kap. 7 §

  Skatteverkets direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen får i verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet endast omfatta de uppgifter som avses i 3 § 1-5, 7, 10 och 11.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.
Lag (2017:454)

2 kap. 8 §

  Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1-5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 får endast avse den som
   1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,
   2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
   3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering, eller
   4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogdemyndigheten.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1-5, 10 och 11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller föremål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i 4 a §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar direktåtkomst enligt första till tredje styckena får omfatta. Lag (2016:684)

2 kap. 8 a §

  En socialnämnd får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § första stycket 1, 4 och 5. Åtkomsten får endast förekomma om uppgifterna behövs i ärende om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) eller i ärende om återkrav m.m. av sådant bistånd enligt 9 kap. samma lag. En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Skatteverket har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden. Lag (2008:970)

2 kap. 8 b §

  Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om dagersättning åt asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Direktåtkomsten får endast omfatta
   1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
   2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
   3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser. Lag (2017:388)

2 kap. 8 c §

  Försäkringskassan får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om
   1. betalningsskyldighet för en bidragsskyldig förälder enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken,
   2. bestämmande av sjukpenninggrundande inkomst enligt 26 kap. socialförsäkringsbalken, eller
   3. beräkning av bostadsbidrag enligt 97 kap. socialförsäkringsbalken.

Direktåtkomsten får endast omfatta
   1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
   2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
   3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser. Lag (2018:1631)

2 kap. 8 d §

  Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om stöd till arbetsgivare för anställning av en enskild person.

Direktåtkomsten får endast omfatta
   1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
   2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
   3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av direktåtkomsten.
Lag (2017:388)

2 kap. 9 §

  En registrerad får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till den registrerade, om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2005:1116)

2 kap. 10 §

  Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas. Lag (2015:901)

2 kap. 12 §

  Uppgifter och handlingar som avser
   1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och
   2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar samt uppgifter och handlingar om registrerade mottagare och registrerade EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om tobaksskatt, 21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § andra stycket lagen om skatt på energi eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades. Lag (2020:570)

2 kap. 14 §

  Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
   1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
   2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:228)

3 kap. 1 §

  Har upphävts genom lag (2018:228)

3 kap. 2 §

  Har upphävts genom lag (2018:228)

3 kap. 2 a §

  Vid behandling av personuppgifter på grund av samarbete enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska artiklarna 13 och 15-19 i EU:s dataskyddsförordning inte tillämpas, om sådana begränsningar är nödvändiga med hänsyn till ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos Europeiska unionen eller en stat som ingår i unionen. Lag (2018:228)

3 kap. 3 §

  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:228)

3 kap. 4 §

  Har upphävts genom lag (2018:228)