Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

18 av 22 paragrafer (82 %) har ändrats i lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:689). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


1 kap. 1 §

  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om avlidna. Lag (2003:671)

1 kap. 2 §

  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:229)

1 kap. 3 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:229)

1 kap. 4 §

  Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs för
   1. samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,
   2. handläggning av folkbokföringsärenden,
   3. fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning,
   4. framställning av personbevis och andra registerutdrag,
   5. aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,
   6. uttag av urval av personuppgifter, och
   7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av folkbokföringsverksamheten.

Uppgifter får även behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Insamlade uppgifter får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:229)

1 kap. 5 §

  Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. Lag (2003:671)

1 kap. 6 §

  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.
Lag (2018:229)

2 kap. 2 §

  I databasen får uppgifter behandlas om
   1. personer som är eller har varit folkbokförda här i landet,
   2. personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481), och
   3. personer som har tilldelats samordningsnummer.

Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2009:274)

2 kap. 3 §

  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:
   1. person- eller samordningsnummer,
   2. namn,
   3. födelsetid,
   4. födelsehemort,
   5. födelseort,
   6. adress,
   7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik,
   8. medborgarskap,
   9. civilstånd,
   10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,
   11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
   12. inflyttning från utlandet,
   13. avregistrering enligt 19-22 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
   14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),
   15. gravsättning,
   16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land, och
   17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd.

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet. Lag (2018:689)

2 kap. 7 §

  Har upphävts genom lag (2003:671)

2 kap. 8 §

  En myndighet får ha direktåtkomst till uppgift om person- eller samordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, distrikt och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen.

En myndighet får även ha direktåtkomst till andra uppgifter i databasen om myndigheten behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag och får behandla dem. Uppgifter som avses i 3 § andra stycket får dock inte lämnas ut genom direktåtkomst. Direktåtkomst får inte medges om det är olämpligt ur integritetssynpunkt. Lag (2015:902)

2 kap. 9 §

  En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter i databasen endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Åtkomst till uppgifter om annan person än den enskilde själv får dock medges endast till uppgifter som avses i 8 § första stycket och till uppgifter om samband inom folkbokföringen med den enskilde eller med barn under 18 år som den enskilde är vårdnadshavare för. Lag (2015:902)

2 kap. 10 §

  Vid sökning i databasen får uppgifter som avses i 3 § första stycket 5, 11, 12 och 17 inte användas som sökbegrepp.

Uppgifter som avses i 3 § första stycket 8 får användas som sökbegrepp endast i fråga om medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Island samt om medborgarskap inom eller utom Europeiska unionen (unionsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap). Lag (2013:382)

2 kap. 11 §

  Vid sökning efter handlingar som avses i 5 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas. Lag (2009:492)

2 kap. 12 §

  Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
   1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
   2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:229)

3 kap. 1 §

  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:229)

3 kap. 2 §

  Har upphävts genom lag (2018:229)

3 kap. 3 §

  Har upphävts genom lag (2018:229)

3 kap. 4 §

  Har upphävts genom lag (2018:229)