Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

35 av 47 paragrafer (74 %) har ändrats i lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:252). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-23


1 kap. 1 §

  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering, F-skuldsanering, betalningsföreläggande och handräckning, europeiskt betalningsföreläggande, tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lagen tillämpas dock inte vid behandling av personuppgifter i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. Lag (2019:252)

1 kap. 2 §

  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:230)

1 kap. 3 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:230)

1 kap. 3 a §

  Har upphävts genom lag (2018:230)

1 kap. 3 b §

  De avvikande bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur ska tillämpas i stället för denna lag. Lag (2016:760)

1 kap. 4 §

  Uppgifter får behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20 och 20 a §§. Lag (2016:779)

1 kap. 5 §

  Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra. Lag (2006:733)

1 kap. 6 §

  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.
Lag (2018:230)

2 kap. 2 §

  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet för
   1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,
   2. indrivning av statliga fordringar m.m.,
   3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
   4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,
   5. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering och F-skuldsanering,
   6. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, och
   7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2018:230)

2 kap. 3 §

  Uppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas i databasen för
   1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för
      a) avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
      b) kvittning vid utbetalning av bidrag,
      c) planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,
      d) utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och avgifter,
      e) ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och
      f) kontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
   2. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och

F-skuldsanering,
   3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
   4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:230)

2 kap. 5 §

  För de ändamål som anges i 2 § får följande uppgifter behandlas i databasen:
   1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
   2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
   3. en enskilds ekonomiska förhållanden,
   4. näringsförbud,
   5. egendom som berörs i ett mål,
   6. yrkanden och grunder i ett mål eller ärende,
   7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett mål eller ärende, och
   8. Kronofogdemyndighetens anmälan av misstanke om brott samt, om uppgifterna utgör grund för en begäran om verkställighet, uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.
Lag (2011:1543)

2 kap. 7 §

  I verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 8 och 9 §§ angivna ändamålen (betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas).
Lag (2008:883)

2 kap. 8 §

  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för
   1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller europeiskt betalningsföreläggande,
   2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalningsföreläggande,
   3. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering och F-skuldsanering, och
   4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2018:230)

2 kap. 9 §

  Uppgifter som behandlas enligt 8 § får även behandlas i databasen för
   1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
   2. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och

F-skuldsanering,
   3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
   4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:230)

2 kap. 10 §

  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 8 § 1-3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål. Lag (2011:532)

2 kap. 13 §

  I verksamheten med skuldsanering och F-skuldsanering ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 14 och 15 §§ angivna ändamålen (skuldsaneringsdatabas). Lag (2016:685)

2 kap. 14 §

  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för
   1. handläggning av ärenden om skuldsanering och F- skuldsanering,
   2. förebyggande av överskuldsättning,
   3. att föra ett insolvensregister över skuldsaneringar och F- skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning, och
   4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2019:252)

2 kap. 15 §

  Uppgifter som behandlas enligt 14 § får även behandlas i databasen för
   1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
   2. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
   3. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:230)

2 kap. 16 §

  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 14 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2011:532)

2 kap. 17 §

  För de ändamål som anges i 14 § får följande uppgifter behandlas i databasen:
   1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
   2. en juridisk persons identitet, säte och företrädare,
   3. en enskilds ekonomiska förhållanden,
   4. yrkanden och grunder i ett ärende,
   5. beslut och övriga åtgärder i ett ärende,
   6. lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål, om uppgifterna utgör grund för en fordran i ett ärende, och
   7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder som rör gäldenärens betalningar enligt skuldsaneringslagen (2016:675) och lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket. Lag (2016:685)

2 kap. 18 §

  Uppgifter och handlingar i databasen ska gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då det ärende som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades.

Om skuldsanering eller F-skuldsanering har beviljats i ett ärende, ska uppgifter och handlingar dock gallras senast
   1. sju år efter utgången av det kalenderår då beslutet om skuldsanering meddelades, eller
   2. fem år efter utgången av det kalenderår då beslutet om F-skuldsanering meddelades. Lag (2016:685)

2 kap. 19 §

  I verksamheten med tillsyn i konkurs ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som anges i 20 och 20 a §§ (konkurstillsynsdatabas). Lag (2016:779)

2 kap. 20 §

  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för
   1. handläggningen av konkurstillsynsärenden och mål enligt lönegarantilagen (1992:497),
   2. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering och F-skuldsanering, och
   3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2018:230)

2 kap. 20 a §

  Uppgifter som behandlas enligt 20 § får även behandlas i databasen för
   1. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och

F-skuldsanering,
   2. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
   3. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:230)

2 kap. 21 §

  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamheten enligt 20 § 1 eller 2. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett mål eller ärende. Lag (2011:532)

2 kap. 26 §

  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter. Lag (2011:532)

2 kap. 27 §

  Tullverket och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5 § 1-7. Detsamma gäller Skatteverket i dess beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.
Lag (2007:330)

2 kap. 28 §

  En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till honom om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Den som är sökande i ett mål eller ett ärende får ha direktåtkomst till uppgifter om målet eller ärendet, om regeringen har medgett det, dock inte till handlingar som avses i 24 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2001:1183)

2 kap. 29 §

  Vid sökning efter handlingar som avses i 24 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas.

Efter utgången av det tredje året efter det att ett mål avslutats får endast utslagets nummer användas som sökbegrepp i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen i fråga om uppgifter om utslag i målet. Lag (2009:494)

2 kap. 30 §

  Kronofogdemyndigheten får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur en databas enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
   1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
   2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:230)

3 kap. 1 §

  Har upphävts genom lag (2018:230)

3 kap. 2 §

  Har upphävts genom lag (2018:230)

3 kap. 3 §

  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:230)

3 kap. 3 a §

  Kronofogdemyndigheten ska på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som
   1. inte har behandlats i enlighet med denna lag eller anslutande författningar, eller
   2. är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.

Om uppgifterna lämnats ut till tredje man, ska Kronofogdemyndigheten underrätta denne om åtgärd enligt första stycket, om den registrerade begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade kan undvikas på detta sätt. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

I fråga om personuppgifter finns bestämmelser om rättelse m.m. också i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:230)

3 kap. 4 §

  Beslut om rättelse enligt 3 a § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:230)