Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

19 av 25 paragrafer (76 %) har ändrats i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1705). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 kap. 1 §

  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4-6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver. Lag (2018:1705)

1 kap. 2 §

  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:231)

1 kap. 3 §

  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:231)

1 kap. 4 §

  Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Tullverket för
   1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan skatt och avgifter,
   2. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
   3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, och
   4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2018:231)

1 kap. 4 a §

  Uppgifter får behandlas för att informera allmänheten om tillstånd och om certifikat för godkända ekonomiska aktörer. Lag (2010:103)

1 kap. 5 §

  Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för
   1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Tullverket för
      a) fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,
      b) revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
      c) tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och
      d) utsökning och indrivning,
   2. att tillhandahålla information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
   3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
   4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:1705)

1 kap. 7 §

  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.
Lag (2018:231)

2 kap. 1 §

  I Tullverkets verksamhet ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4-5 §§ angivna ändamålen (tulldatabas). Lag (2010:103)

2 kap. 5 §

  Utöver vad som följer av tullagstiftningen enligt definitionen i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253), får uppgifter i databasen lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Lag (2016:276)

2 kap. 6 §

  Har upphävts genom lag (2005:790)

2 kap. 7 §

  Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5-7, 10 och 11 i fråga om personer som är eller kan antas vara skattskyldiga eller förekommer i ett ärende enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5-7, 10 och 11 i fråga om den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med make.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.
Lag (2007:467)

2 kap. 8 §

  En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i databasen som får lämnas ut till den enskilde om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2016:885)

2 kap. 8 a §

  Har upphävts genom lag (2016:276)

2 kap. 9 §

  Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas. Lag (2009:495)

2 kap. 11 §

  Tullverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
   1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
   2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:231)

3 kap. 1 §

  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:231)

3 kap. 2 §

  Har upphävts genom lag (2018:231)

3 kap. 3 §

  Har upphävts genom lag (2018:231)

3 kap. 4 §

  Har upphävts genom lag (2018:231)