Medborgarskapsförordning (2001:218)

5 av 13 paragrafer (38 %) har ändrats i medborgarskapsförordning (2001:218) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:532). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


3 §

  Anmälningar om svenskt medborgarskap ska ges in till Migrationsverket, om inte något annat framgår av andra stycket.

En anmälan enligt 7, 8, 9, 18 eller 19 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap som gäller en medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge som är folkbokförd i Sverige ska ges in till
   1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
   2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
   3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
   4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Västra Götalands eller Hallands län,
   5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
   6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
   7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2014:532)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2006:109)

9 §

  När någon har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan eller naturalisation eller när en ansökan enligt 14 § andra stycket, 15 eller 21 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap har bifallits, skall den myndighet eller domstol som slutligt har prövat ärendet skyndsamt underrätta
   1. Skatteverket, och
   2. den svenska beskickning eller det svenska karriärkonsulat som tagit emot anmälan eller ansökan.

I underrättelsen skall även anges de barn som förvärvat svenskt medborgarskap enligt 10 § lagen om svenskt medborgarskap enligt vad som kan bedömas av handlingarna i ärendet.
Förordning (2003:1021)

10 §

  När någon har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan eller naturalisation ska Migrationsverket utfärda bevis om svenskt medborgarskap. Om förvärvet skett genom en anmälan som avses i 3 § andra stycket, ska dock beviset utfärdas av den länsstyrelse som först har prövat ärendet. Förordning (2014:532)

11 §

  Avgift tas ut för prövning av anmälan och ansökan enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap enligt följande:

Ärendeslag                   Avgift
Anmälan enligt 6-9 §§ lagen om svenskt
medborgarskap                  175 kronor
Ansökan om naturalisation
   - för en utlänning under 15 år som är
adopterad av en svensk medborgare        175 kronor
- för övriga                  1 500 kronor
Anmälan enligt 18 och 19 §§ lagen om svenskt medborgarskap samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:82)
om svenskt medborgarskap            475 kronor
Avgift ska inte tas ut av den som är statslös och som fått flyktingförklaring eller resedokument av en svensk myndighet.

I fråga om uttag av avgift gäller i övrigt bestämmelserna i 11-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

För ansökningar som ska ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt karriärkonsulat tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna. Förordning (2014:532)