Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1446). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning upphävdes 2009-04-15 genom SFS 2009:128


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 §

  Utbildningen skall anordnas med statsbidrag eller särskilda medel efter ansökan av utbildningsanordnaren. Bidragen eller medlen skall fördelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

En utbildningsanordnare, som beviljats sådan finansiering som avses i första stycket, får efter anmälan till regeringen eller en myndighet bedriva uppdragsutbildning mot annan ersättning.
Regeringen meddelar föreskrifter om till vilken myndighet en sådan anmälan skall göras.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får ta ut avgifter av en sådan utbildningsanordnare som avses i andra stycket. Lag (2006:1446)