Förordning (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

14 av 24 paragrafer (58 %) har ändrats i förordning (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:942). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet upphävdes 2008-07-01 genom SFS 2008:390


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-22


1 §

  Specialpedagogiska institutet skall i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder ge råd och stöd till huvudmän med ansvar för
   - förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
   - utbildning inom det offentliga skolväsendet,
   - sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn enligt 9 kap. skollagen (1985:1100),
   - sådan utbildning som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ skollagen, och
   - utbildning som motsvarar förskoleklassen och inte bedrivs av en godkänd fristående skola.

Institutet skall därutöver bedriva undervisning för barn och ungdomar som enligt 10 kap. 3 a § skollagen får utbildning vid ett särskilt resurscenter och för barn och ungdomar som avses i punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen.

Med funktionshinder avses i denna förordning fysiska funktionshinder, medicinskt, psykiskt eller neurologiskt betingade funktionsnedsättningar, svåra läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) samt utvecklingsstörning och andra funktionshinder som avses i 1 kap. 16 § skollagen.
Förordning (2004:202)

2 §

  Institutet skall särskilt
   - svara för specialpedagogisk rådgivning,
   - arrangera och medverka i kompetensutveckling,
   - sprida information till de huvudmän som avses i 1 § och till vårdnadshavare,
   - bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet,
   - samla in och förmedla forskningsresultat inom området,
   - ta initiativ till och delta i internationell samverkan,
   - samverka med de huvudmän som avses i 1 §, landstingens habilitering för barn och ungdom, den specialpedagogiska utbildningen inom lärarutbildningen, Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande och andra myndigheter som har ansvar inom handikappområdet, samt
   - samråda med handikapporganisationerna. Förordning (2002:1170)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2002:239)

6 §

  Institutet skall främja utveckling, anpassning, framställning och distribution av läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder inom det offentliga skolväsendet samt för barn och ungdomar med funktionshinder inom motsvarande utbildningar med enskild huvudman. I den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden får institutet också på egen hand utveckla, anpassa, framställa och distribuera sådana läromedel.

Institutet skall även informera om lämpliga läromedel som finns på marknaden. Förordning (2004:202)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2007:942)

10 §

  Styrelsen ska pröva om institutets verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.
Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
   1. om institutets årsredovisning och budgetunderlag,
   2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som institutet ska lämna till regeringen enligt 10 a §,
   3. föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting, och
   4. i strategiska frågor om inriktning av och resurser i verksamheten inom ramen för gällande uppdrag och anslag.
Förordning (2007:942)

10 a §

  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över institutets årsredovisning innehåller någon invändning, ska institutet redovisa för regeringen vilka åtgärder institutet har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen.
Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:942)

12 §

  För ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar som avses i 1 § andra stycket skall det finnas en rektor.
Förordning (2004:202)

12 a §

  Inom institutet finns ett läromedelsråd som skall ansvara för att tillgången till och tillgängligheten av läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder främjas.

Rådet skall se till att
   1. behovsanalyser görs,
   2. utvecklingsarbete bedrivs inom prioriterade områden,
   3. teknikutvecklingen bevakas och att ny teknik tas till vara i utvecklingen av läromedel för funktionshindrade,
   4. forsknings- och utvecklingsarbete bevakas, samt
   5. institutet ger råd till läromedelsproducenterna i fråga om läromedel för funktionshindrade.

Rådet beslutar om fördelningen av institutets medel för läromedelsproduktion och har ansvar för att fördela statligt stöd till utveckling, anpassning, framställning och distribution av läromedel för funktionshindrade.

Rådet skall fullgöra sina uppgifter på ett sätt som stimulerar läromedelsproduktion på den kommersiella läromedelsmarknaden.
Förordning (2004:202)

12 b §

  Läromedelsrådet består av högst nio ledamöter.
Generaldirektören är rådets ordförande. Regeringen utser övriga ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2004:202)

12 c §

  Läromedelsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.
Förordning (2004:202)

14 §

  Generaldirektören ska avgöra ärenden som inte ska avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller någon annan enligt specialskoleförordningen (1995:401).

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta ska ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i 10 § andra stycket 1 och 2. Förordning (2007:942)

17 §

  Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.
Förordning (2007:942)

20 §

  Beslut som rektor eller lärare har meddelat enligt föreskrifter i specialskoleförordningen (1995:401) får inte överklagas. Förordning (2007:942)