Tobaksförordning (2001:312)

4 av 5 paragrafer (80 %) har ändrats i tobaksförordning (2001:312) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:832). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Tobaksförordning (2001:312) upphävdes 2016-05-20 genom SFS 2016:354


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-20


2 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror enligt 9 § tobakslagen (1993:581),
   2. gränsvärden för sådana skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov till enligt 18 § tobakslagen,
   3. mätning och övervakning av gränsvärden enligt 18 § tobakslagen, och
   4. hur kontrollköp ska genomföras enligt 22 a § tobakslagen.
Förordning (2014:832)

3 §

  Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska årligen till Folkhälsomyndigheten lämna en förteckning för varje märke och typ av tobaksvara över alla ingredienser och kvantiteter av dessa som används vid tillverkningen av varan.
Varje ingrediens som ingår i varan ska anges i förteckningen i fallande viktordning. Förteckningen ska åtföljas av
   1. en förklaring med skälen till att sådana ingredienser ingår i denna tobaksvara,
   2. en förklaring om ingrediensernas funktion och kategori, samt
   3. de toxikologiska uppgifter som är tillgängliga för tillverkaren eller importören när det gäller dessa ingredienser i deras förbrända eller oförbrända form, särskilt när det gäller deras effekter på hälsan, och med beaktande bland annat av de beroendeframkallande effekterna.

Folkhälsomyndigheten ska sprida den information som avses i första stycket till konsumenter. Uppgift som utgör företagshemlighet ska inte spridas.
Förordning (2013:898)

4 §

  Folkhälsomyndigheten ska årligen till Europeiska kommissionen översända sådan information som avses i 3 § första stycket. Förordning (2013:898)

5 §

  Sådana rum som avses i 6 § andra stycket tobakslagen (1993:581) skall vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället.
Förordning (2004:972)