Förordning (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

4 av 11 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:872). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


3 §

  Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används till personalförstärkningar som syftar till att ge barn och ungdomar ökade möjligheter att nå målen för utbildningen eller verksamheten. Bidraget får även användas dels för att öka personaltätheten i kommuner med vikande elevunderlag, dels för att motverka en minskning av personaltätheten i kommuner som ingått överenskommelse med staten genom Kommundelegationen, Bostadsdelegationen, Statens bostadsnämnd eller Statens bostadskreditnämnd.

Statsbidrag som syftar till att motverka en minskning av personaltätheten i kommuner som ingått överenskommelse med staten genom Kommundelegationen får inte lämnas för senare tid än den 31 december 2004.

För de bidragsår som avser tiden den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 och den 1 juli 2005-den 30 juni 2006 får upp till en fjärdedel av den bidragsram som har fastställts för kommunen enligt 4 § första meningen även användas för att motverka en minskning av personaltätheten i kommuner med ökande elevunderlag.

Vid bedömningen av om en kommun skall tilldelas statsbidrag för den del av bidragsåret den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 som avser tiden den 1 januari-den 30 juni 2005 skall personaltätheten jämföras med personaltätheten läsåret 2003/2004. Samma jämförelse skall göras vid bedömningen av om statsbidrag skall tilldelas för det bidragsår som avser tiden den 1 juli 2005-den 30 juni 2006. Vid beräkning av kommunens personaltäthet läsåret 2003/2004 får bortses från de personalförstärkningar från och med den 1 juli 2001 som har finansierats med andra medel än statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2005:872)

3 a §

  Om det i en kommun finns ungdomar som omfattas av den fastställda bidragsramen enligt 4 § första meningen, och som fullgör sin gymnasieutbildning i en annan kommun (skolkommunen), får dessa kommuner träffa en överenskommelse för de bidragsår som avser tiden den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 och den 1 juli 2005-den 30 juni 2006, som innebär att statsbidrag som avser dessa ungdomar överförs till skolkommunen.

För statsbidrag som har överförts enligt första stycket skall bestämmelserna i 5 § om rekvisition tillämpas på båda kommunerna. För sådant statsbidrag skall vidare 8 § tillämpas på skolkommunen. Förordning (2004:563)

5 §

  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition. Vid rekvisitionen skall kommunen ange vilka åtgärder enligt 3 § som bidraget är avsett att användas till.
Om kommunen har träffat en sådan överenskommelse som avses i 3 a § skall även detta anges vid rekvisitionen.
Förordning (2004:563)

8 §

  Om en kommun inte genomför de åtgärder för vilka statsbidrag har lämnats får Statens skolverk besluta att bidrag helt eller delvis skall hållas inne från kommande utbetalningar. Om statsbidrag har lämnats under de bidragsår som avser tiden den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 eller den 1 juli 2005-den 30 juni 2006 får Skolverket under samma förutsättningar i stället helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Förordning (2004:563)