Förordning (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier

8 av 30 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1453). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1344


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-18


2 §

  Bidrag enligt 4-18 §§ handhas av Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Om bidraget avser sådana studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för studerande med funktionshinder eller avser studier om funktionshinder enligt 8 § 2, handhas det i stället av Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. Om bidraget avser alfabetisering i samiska enligt 8 § 1 handhas det i stället av Sametinget.

Bidrag enligt 19-23 §§ handhas av Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. Förordning (2006:395)

6 §

  Korttidsbidrag får lämnas till en studerande som i Sverige deltar i
   1. kurs vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,
   2. kommunal vuxenutbildning enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) eller utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande, eller
   3. kurs vid Samernas utbildningscentrum.
Förordning (2001:1211)

7 §

  Internatbidrag får lämnas till en studerande som i Sverige deltar i
   1. kurs vid en sådan folkhögskola som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,
   2. utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande, eller
   3. kurs vid Samernas utbildningscentrum.
Förordning (2001:1211)

8 §

  Bidrag får lämnas
   1. för studier i svenska, engelska, matematik eller samhällsorienterande ämnen samt för alfabetisering i samiska på grundskole- eller gymnasienivå, och
   2. för studier om funktionshinder. Förordning (2006:395)

16 §

  Den organisation eller myndighet som har beslutat om bidrag, skall betala ut bidraget i efterskott efter rekvisition av den studerande. Rekvisitionen skall vara undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen skall lämnas på heder och samvete. Om den studerande är omyndig eller om förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för henne eller honom, skall förmyndaren, eller, om det ingår i uppdraget, förvaltaren ha tecknat sitt samtycke på ansökan.

Bidrag får betalas ut bara om den studerande har styrkt att han eller hon har bedrivit de studier som bidraget avser. Den studerande skall i rekvisitionen lämna de uppgifter som LO, TCO, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd eller Sametinget kräver för att kunna bedöma om bidraget får betalas ut.

Det finns särskilda bestämmelser om bidrag under sjukdom i 26 §. Förordning (2006:395)

18 §

  Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om bidrag till studerande med funktionshinder. Förordning (2005:1080)

23 §

  Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om bidrag till studerande inom särvux.
Förordning (2005:1080)

25 §

  Bidrag får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas studiemedel eller aktivitetsstöd.

Om en studerande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning i form av garantiersättning, får bara internatbidrag lämnas eller tas emot enligt denna förordning.
Förordning (2006:1453)