Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken

7 av 8 paragrafer (88 %) har ändrats i förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:909). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-19


1 §

  Har upphävts genom förordning (2015:909)

2 §

  Om det framgår av bouppteckningen att någon som är underårig eller som har förvaltare har del i ett dödsbo, skall Skatteverket snarast sända en underrättelse om detta och en kopia av bouppteckningen till överförmyndaren. Är bouppteckningen omfattande, behöver kopian omfatta endast sådana delar som överförmyndaren kan behöva.
Förordning (2003:1022)

3 §

  Om det framgår av bouppteckningen att det i ett dödsbo finns en delägare för vilken en god man skall förordnas, skall Skatteverket snarast sända en underrättelse om detta och en kopia av bouppteckningen till den överförmyndare som skall utöva tillsyn över godmanskapet. Är bouppteckningen omfattande, behöver kopian omfatta endast sådana delar som överförmyndaren kan behöva. Förordning (2003:1022)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2011:986)

5 §

  Om det i den dödes tillgångar ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, skall Skatteverket underrätta den tillsynsmyndighet som avses i 18 kap. 7 § andra stycket ärvdabalken om dödsfallet. Förordning (2003:1022)

6 §

  Den som enligt 20 kap. 9 § första stycket ärvdabalken har förordnats att föranstalta om bouppteckning har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt, om inte ersättning kan betalas på annat sätt.

Skatteverket beslutar om och betalar ut ersättning.

Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden skall tillämpas för den som begär ersättning enligt första stycket.
Förordning (2003:1022)

7 §

  Om en domstol efter ett överklagande bestämmer ersättning enligt 6 § till ett lägre belopp än vad som har bestämts i det överklagade beslutet, skall den som har fått för mycket snarast betala tillbaka mellanskillnaden.

Om en domstol efter ett överklagande bestämmer ersättningen till ett högre belopp än vad som har bestämts i det överklagade beslutet, skall den tillkommande ersättningen betalas ut av Skatteverket. Förordning (2003:1022)