Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

11 av 13 paragrafer (85 %) har ändrats i lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1376). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-23


1 §

  Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier. Lag (2018:440)

2 §

  I denna lag avses med socialtjänst
   1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,
   2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,
   3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,
   4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,
   5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,
   8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, och
   9. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1-9.
Lag (2018:1376)

3 §

  Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter
   1. hos domstolar,
   2. för forsknings- och statistikändamål, eller
   3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:440)

4 §

  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:440)

5 §

  Har upphävts genom lag (2003:136)

7 §

  Socialtjänsten får behandla
   1. person- och samordningsnummer,
   2. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), samt
   3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.

Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. Lag (2018:440)

7 a §

  I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för
   1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut grundar sig på,
   2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
   3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg,
   4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och
   5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in. Lag (2018:1376)

7 b §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter. Lag (2003:136)

8 §

  I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom socialtjänsten gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2009:497)

9 §

  Har upphävts genom lag (2018:440)

10 §

  Har upphävts genom lag (2018:440)