Förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

11 av 19 paragrafer (58 %) har ändrats i förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:620). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1606


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-23


1 §

  Enligt denna förordning kan investeringsbidrag lämnas för anordnande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist.

Bostäderna skall vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende som är garanterat genom hyresavtal av normalt slag eller hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt.
Bostäderna får inte vara avsedda för viss kategori av boende.
Bostäderna kan inrymmas i såväl småhus som flerbostadshus.

Kravet på hyresavtal av normalt slag hindrar inte att investeringsbidrag lämnas även för byggande av bostäder i syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för socialt utsatta personer.

Med bostäder avses sådana utrymmen som anges i 2 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

Med anordnande avses i denna förordning nybyggnad samt ombyggnad av byggnad eller del av byggnad som tidigare använts för annat ändamål än bostäder. Förordning (2004:620)

2 §

  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2003:507)

3 §

  Beslut om bidrag får meddelas endast i fråga om projekt i vilka ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjades. Beslut om bidrag får dock inte meddelas till projekt i vilka ansökan kommit in till länsstyrelsen efter den 30 juni 2007. Förordning (2003:507)

4 §

  Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att
   1. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,
   2. projektet påbörjas under tiden den 17 april 2001-31 december 2006, dock senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag,
   3. projektet färdigställs inom två år från dagen för påbörjandet,
   4. mottagaren av bidraget förbinder sig att använda de bostäder som bidraget avser för det ändamål och med de villkor som förutsätts när bidraget beviljas,
   5. mottagaren av bidraget förbinder sig att bostäderna som byggs med stöd av bidraget skall förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med kommunen,
   6. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har F- skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter som den som här i landet har F- skattebevis,
   7. projektet till sin karaktär är ägnat att säkerställa att boendekostnaderna är rimliga,
   8. projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande,
   9. bostäderna inte värms upp med direktverkande elvärme.
Förordning (2003:507)

7 §

  Bidrag lämnas med 15 procent av det bidragsunderlag för bostadsbyggnadssubvention som beräknas enligt 10 och 11 §§ förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention, dock med högst 90 000 kronor per lägenhet.

I Göteborgs- och Malmöregionerna får bidragsandelen höjas med upp till 5 procentenheter, dock högst till 120 000 kronor per lägenhet. Detsamma gäller de kommuner som gränsar till Stockholmsregionen. I Stockholmsregionen får bidragsandelen höjas med upp till 10 procentenheter, dock högst till 150 000 kronor per lägenhet. Förordning (2004:91)

7 a §

  I de fall förutsättningar för investeringsstimulans enligt förordningen (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder föreligger gäller i stället för vad som anges i 7 § att bidrag lämnas med 6 procent av det bidragsunderlag för bostadsbyggnadssubvention som beräknas enligt 10 och 11 §§ förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention, dock med högst 36 000 kronor per lägenhet.

I Göteborgs- och Malmöregionerna samt i kommunerna som gränsar till Stockholmsregionen får bidragsandelen i dessa fall höjas med upp till 2 procentenheter, dock högst till 48 000 kronor per lägenhet. I Stockholmsregionen får bidragsandelen höjas med upp till 4 procentenheter, dock högst till 60 000 kronor per lägenhet. Förordning (2004:91)

8 §

  Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen.

I de fall beslut om bidrag återkallats enligt 10 § 2 skall länsstyrelsen fatta nytt beslut med tillämpning av 7 a §. I sådana fall krävs ingen ny ansökan. Förordning (2003:507)

10 §

  Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om
   1. projektet inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget,
   2. projektet påbörjats från och med den 1 januari 2003 och sökanden begär det. Förordning (2003:507)

11 §

  Bidrag betalas ut av Boverket. Bidraget skall betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om bidraget har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen. Förordning (2003:507)

15 §

  Boverket får meddela föreskrifter om
   1. närmare avgränsning av de regioner som anges i 7 och 7 a §§,
   2. tillämpningen av 4 § 7 och 8.
Förordning (2003:507)

16 §

  Boverket får meddela föreskrifter om förfarandet i stödärenden och om tillämpningen av 1 § första stycket.
Förordning (2003:507)