Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

15 av 18 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2108). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-27


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 6 och 8 §§,
   - 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 7 och 9 §§,
   - 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 10-10 b, 12 och 12 a §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:2108)

2 §

  I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträckning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska eftersträvas.

Ytterligare bestämmelser om kvalitetskrav för ytvatten finns i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. Förordning (2018:2108)


3 §

  I denna förordning avses med

fiskvatten: strömmande eller stillastående sötvatten som behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar lever eller skulle kunna leva;

laxfiskvatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva;

annat fiskvatten: fiskvatten där fiskar som gädda, abborre, ål och karpfisk lever eller skulle kunna leva;

musslor: blötdjur som tillhör klasserna snäckor (Gastropoda) eller musslor (Bivalvia);

musselvatten: kustvatten eller bräckt vatten som behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för musslor att leva och växa till i dessa vatten;

riktvärde: värde som skall eftersträvas;

gränsvärde: värde som inte får överskridas eller underskridas.

I övrigt har termer och uttryck samma innebörd som i miljöbalken. Förordning (2006:1140)


4 §

  Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka fiskvatten som ska omfattas av denna förordning.
Fiskvattnen ska i sådana föreskrifter klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra berörda länsstyrelser i den utsträckning som behövs.
Förordning (2011:632)

6 §

  I bilaga 1 anges gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten och andra fiskvatten. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett fiskvatten ska uppfyllas senast inom fem år från det att denna förordning ska tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast om vattnet på naturlig väg har tillförts ämnen från omgivande mark eller om det särskilt har angetts i bilaga 1.
Förordning (2011:632)


7 §

  Länsstyrelsen ska upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns inom länet. För vatten som sträcker sig över flera län ska de berörda länsstyrelserna upprätta förslag till och fastställa ett gemensamt åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammen ska, utöver det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken, anges hur föroreningar ska bekämpas.
Förordning (2018:2108)


8 §

  I bilaga 2 till denna förordning anges gränsvärden och riktvärden för musselvatten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett musselvatten skall uppfyllas senast inom sex år från det att denna förordning skall tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid exceptionella geografiska förhållanden. Förordning (2006:1140)


9 §

  Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för musselvattnen. I åtgärdsprogrammen ska, utöver det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken, anges hur föroreningar ska bekämpas.
Förordning (2018:2108)

10 §

  Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av kvaliteten på fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen ska ske genom analys av vattenprover, andra typer av mätningar eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2015:242)

10 a §

  Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om fiskvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen.
Förordning (2015:242)

10 b §

  Länsstyrelsen i Västra Götalands län får i fråga om musselvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. Förordning (2015:242)

12 §

  Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får Havs- och vattenmyndigheten besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning inte behövs.
Förordning (2015:242)

12 a §

  Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta att provtagning inte behövs. Förordning (2015:242)

14 §

  När ett åtgärdsprogram har fastställts ska länsstyrelsen skicka en kopia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten samt de andra myndigheter och kommuner som berörs.
Förordning (2011:632)

15 §

  Har upphävts genom förordning (2015:242)