Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

20 av 21 paragrafer (95 %) har ändrats i förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:815). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-07


1 §

  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
Förordning (2003:1024)

2 §

  När en person folkbokförs eller när ändring sker av någon uppgift som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet skall uppgift om detta registreras i databasen. Förordning (2003:1024)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2003:1024)

4 §

  För handläggning av ärenden får i databasen behandlas uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och andra ärendeuppgifter om den person som ärendet rör.

För handläggning av sådana ärenden som avses i 1 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) får behandlas uppgifter om personer som inte är eller har varit folkbokförda.

Skatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt första och andra styckena.
Förordning (2011:1139)

5 §

  Med annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen enligt 2 kap. 3 § 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet avses annan vuxen person än förälder eller vårdnadshavare hos vilken ett barn under 18 år är bosatt.
Förordning (2003:1024)

5 a §

  Vilket distrikt som enligt 2 kap. 3 § 7 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska anges för en person avgörs av den personens belägenhetsadress på den fastighet där personen är folkbokförd med stöd av 6 § folkbokföringslagen (1991:481). Med distrikt avses här detsamma som i 2 § förordningen (2015:493) om distrikt. Förordning (2015:494)

6 §

  Statistiska centralbyrån ska underrättas när registrering har skett beträffande
   1. födelse av dödfött barn,
   2. adoption,
   3. avregistrering som försvunnen,
   4. invandring eller utvandring, eller
   5. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är bosatt hos.

Underrättelse enligt första stycket 1 ska lämnas snarast. I övrigt ska underrättelse lämnas vid tidpunkt som Skatteverket bestämmer efter samråd med Statistiska centralbyrån.
Förordning (2013:809)

7 §

  Socialnämnden ska snarast underrättas när
   1. ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) och faderskapet till barnet inte följer av 1 kap. 1 § föräldrabalken eller annan lag,
   2. gemensam vårdnad om barn har registrerats efter en anmälan enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken,
   3. ett barn saknar registrerad vårdnadshavare, eller
   4. sekretessmarkering i fråga om ett barn har förts in i databasen.

Underrättelse enligt första stycket ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, till socialnämnden i den kommun där barnet har fötts. Förordning (2014:306)

8 §

  Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska underrättas när registrering skett beträffande
   1. adoption, eller
   2. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är bosatt hos. Förordning (2009:1191)

10 §

  Närmare föreskrifter om innehållet i underrättelser som avses i 6-9 §§ meddelas av Skatteverket efter samråd med berörda centrala myndigheter. Förordning (2003:1024)

11 §

  Formulär för personbevis och andra utdrag ur databasen fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:1024)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2015:910)

12 a §

  Har upphävts genom förordning (2015:910)

13 §

  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter ur databasen som avses i 2 kap. 3 § första stycket samma lag lämnas ut till Svenska kyrkan. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2015:910)

14 §

  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter om en nordisk medborgare som är folkbokförd i Sverige lämnas till central registreringsmyndighet för folkbokföring i det nordiska land personen är medborgare i. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2015:910)

15 §

  Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne på medium för automatiserad behandling.

Uppgifter om en annan person än den enskilde själv får lämnas ut till den enskilde på medium för automatiserad behandling om uppgiften ingår i
   - en handling i ett ärende som avser den enskilde, eller
   - ett personbevis eller motsvarande utdrag som avser den enskilde eller ett barn under 18 år som den enskilde är vårdnadshavare för.

Enstaka uppgifter om annan person får även i övrigt lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling.

Ett utlämnande får inte göras om det är olämpligt ur integritetssynpunkt. Förordning (2015:910)

15 a §

  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 4 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1-10 och 13 samma lag lämnas ut om en avliden. Uppgifterna får lämnas till begravningsbyråer, begravningshuvudmän, krematorier, advokater, banker, pensionsbolag, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som på grund av dödsfallet har ett uppdrag av dödsboet. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2019:815)

16 §

  Svenska kyrkan får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Förordning (2015:910)

17 §

  En enskild får ha direktåtkomst till person- och ärendeuppgifter om sig själv. Vid en sådan direktåtkomst får även medges direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som avser make, barn, förälder eller vårdnadshavare som den enskilde har samband med inom folkbokföringen samt uppgift om dessa personers samband med den enskilde.

Till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet om ett barn under 18 år får även dennes vårdnadshavare ha direktåtkomst. Vid en sådan direktåtkomst får även medges direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet om förälder eller vårdnadshavare som barnet har samband med samt uppgift om dessa personers samband med barnet.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första och andra styckena. Förordning (2015:910)

18 §

  När uppgifter ur databasen lämnas ut för ändamål som avses i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska en avgift tas ut.

När uppgifter ur databasen lämnas ut i andra fall får en avgift tas ut.

Statliga myndigheter, med undantag för affärsverken, är fria från sådana avgifter som avses i första och andra stycket när uppgifter ur databasen lämnas ut genom direktåtkomst eller på medium för automatiserad behandling.

Skatteverket fastställer avgifterna för att lämna ut uppgifter ur databasen. Förordning (2017:494)